DÍLI----Bazeia ba Sidadaun Timoroan No Estrajeirus balun Tama Illegal hamutuk ema na’in-75, Sentru Integradu Jestaun Ba Krize (SIJK) Prosesa sira kumpri Karantina Loron 14 iha Karantina. Maske ohin loron Moras surtu Corona Virus iha Timor-Leste laiha ona maibe ekipa SIJK kontinua halo kampaiña ba komunidade sira atu oinsa kontinua nafatin fase liman bebeik no uza maskara hodi hamutuk luta hasoru COVID-19 iha rai Timor-Leste.

Tuir Porta-voz Sala Situasuan Sentru Integradu Jestaun Ba Krize (SIJK) Dra. Odete da Silva Viegas hatete durante Prezensa surtu Corona Virus iha Timor-Leste, estadu taka hotu fronteira, ekipa UPF sira kaptura ema na’in-75 tama Illegal husi Fronteira iha teritóriu laran, Ohin loron SIJK haruka sira kumpri hela karantina loron 14.

“Ema sira ne’ebé mak tama illegal to’o ohin loron hamutuk ema na’in-75, no dadaun ne’e ita nafatin submete ba prosedimentu ne’ebé mak ba iha karantina atu kumpri loron 14, iha Díli, Suai no Oe-Cusse,” Hatete Porta-Voz SIJK Odete da Silva Viegas ba jornalista sira iha SS-SIJK, CCD, Segunda (22/06).

Nia dehan, Ema na’in hirak ne’e, husi Oe-Cusse na’in-29, husi Díli na’in-30 no husi Suai hamutuk na’in-16 no durante ne’e kazu akumulativu ba teste laboratóriu hamutuk na’in-2118, hein hela rezultadu laboratóriu na’in-198, total negativu na’in-1896. Nia hatutan, total kazu akumulativu ema sira ne’ebé sei iha karantina no Auto-karantina Díli no munisipiu hela na’in-83, no auto-karantina iha ema na’in-30, hamutuk na’in-113. Auto-karantina hamutuk na’in-30, husi Díli na’in-28, iha munisipiu na’in-2.

Porta-Voz esplika, dadus sira ne’ebé mak liu ona periodu karantina no kumpri ona regras karantina iha loron sanulu resin haat (14), hamutuk na’in-2534, iha Díli na’in-1997, no husi munisipiu na’in-531. Nia hateten, husi Sala Situasaun Sentru Integradu Jestaun Ba Krize hato’o mós ba públiku katak ema ne’ebé mak tama illegal iha Teritoriu Timor-Leste sei nafatin submete ba teste ga hasai amostra, tanba sira mai husi nasaun afetadu.

Nune’e SIJK nafatin husu mós ba populasaun tomak iha nivel munisipiu no nasionál atu kolabora nafatin ho entidade relevantes liliu ema ne’eb’e serbisu iha Liña Frente, atu nafatin kopera nune’e bele karik iha suspeitu ruma atu halo kedas relatoriu, atu informa kedas ba iha autoridade ne’eb’e mak kompetente atu nune’e evita iha transmisaun lokál ba komunidade sira.

“Ohin loron ita zero kazu Covid-19, laiha mós transmisaun iha komunidade, ida ne’e susesu esforsu tomak, ne’ebe mak governu estadu halo maibe nafatin survei o sentinela iha teritoriu laran tomak ba kazu suspeitu no ema ne’ebé mak iha moras sistema respiratóriu submete ba teste,” Informa nia. (BT)