KOVALIMA----Administrador Munisipiu Covalima (AMC), Francisco de Andrade, Hatete Lansamentu ba perfurasaun mina iha rai maran (Onshore) iha posu mina matan Feto Kmaus ne'ebe lansa hosi Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak ne’e hanesan loke pajina foun ida ba Timor-Leste.

“Ho lansamentu ba perfurasaun posu mina matan Feto Kmaus ohin ita hala'o ne'e hanesa tama ona iha prosesu ida foun, liu hosi prosesu foun ne'e ita loke pajina foun ba Timor-Leste hahu fura ona nia riku soin rasik iha rai maran,” Hateten Administrador Munisipiu Covalima (AMC) Fransisco de Andrade liuhusi deskursu iha Aeroporto Internasional Kay Rala Xanana Gusmão, Covalima, Kuarta (27/10).

Nia haktuir, Ho perfurasaun mina iha rai maran (Onshore) ida ne'e hahu hanesan Timor oan hotu nia esperansa tanba hetan kontribuisaun husi entidades hotu iha Timor Leste liliu responde ba mehi veteranus sira. “Ohin hahu halo lansamentu ba perfurasaun mina rai ninian ne'e ita hotu nia esperansa katak bainhira depois de halo perfurasaun iha tempu ida ne'ebe diak ba ema Timor oan tomak tanba ho riku soin natureza ida ne'e bele responde funu nain sira nia mehi katak liberta povu ida ne'e mak ohin loron akontese ona,” Hateten Administrador Munisipiu Covalima (AMC) Fransisco de Andrade.

Administrador hato'o onra no orgulho ba VIII governu ne’ebe lidera husi Primieru Ministru (PM) Taur Matan Ruak ne'ebe ohin bele realiza prosesu ida ne'e maske kaer ukun sei daukk to'o tinan 4 ne'e grasa de dues. AMC relata liutan, Riku natureza laos deit iha rai maran maibe iha fronteira mos iha, maibe durante ne'e forsa ho polisia sira destakadu iha lina fronteira hasoru problema boot ida hodi halo patrulamento ho diak hodi asegura riku natureza sira ne'e tanba sira ladun asesu diak ba estrada.

“Mesmu tempu iha fatin ida ne'e mos hau aproveita hakarak husu ba Primeiru Ministru no xefe estadu maior katak riku natureza laos deit iha rai maran, maibe iha fronteira mos riku natureza iha hotu, maibe durante ne'e forsa ho polisia infrenta difikuldafe boot ida labele hLo patrolha diak tanba ita la asesu ba estrada iha ita nia fronteira ho diak,” deklara Administrador Munisipiu Covalima Fransisco de Andrade.

Nia haktuir, Kompara ho Indonezia sira nia estrada diak liu, hahu hosi mota masin ba to'o iha Mota Ain ne'eba, ne'ebe sira fasil hosi halo kontrolu iha lina fronteira, nune ema kontinua lao tama sai illegalmente iha lina fronteira tanba difikulta ba forsa ho polisia sira boot liu mao estrada laiha. “Ema illegal fasil atu tama mai naok ita-nia riku soin sir ne'ebe iha lina fronteira tanba problema boot ida mak estrada hodi labele halo kontrolu, tan ne'e dala ida tan hau husu ba nai Primeiru Ministru atu bele tau hanoin diak ba oin halo nusa atu ita bele loke ita nia estrada iha fronteira,” Nia husu.

Kuandu estrada iha fronteira diak fasil atu forsa ho polisia ne'ebe destaka iha frobteira bele halo patrulamento, atu nune'e riku natureza sira iha fronteira ema seluk illegalmente labele mai foti subar. Iha biban ne'e mos, administrador munisipiu Covalima husu fundador nasaun sira atu bele kria unidade ida ne'ebe metin nune'e bele lori povu no rai ida ne'e ba moris diak.

“Iha fatin ida ne'e mos atan hau husu liliu ba.maun boot sira liliu fundador ba nasaun ida ne'e hanesan Maun Boot Xanana Gusmão, maun Ramos Horta, maun Alkatiri, maun Lu-Olo, Maun Taur Matan Ruak, Maun Lere, Maun Falur Rate Laek no maun sira seluk tenke kria unidade ida ne'ebe metin hamutuk ita bele lori Timor-Leste ba futuru diak liu no buras liu,” nia hakotu. (BT)