DÍLI----Prezidente Institutu Nasionál de Formasaun de Docentes e Profisionais da Edukasaun (INFORDEPE-sigla Portuges) Manuel Gomes de Araújo informa, Orsamentu ba formasaun nian seidauk ezekuta, tanba impaktu husi Serka Sanitaria no aktividade formasaun desloka ba Munisipiu mós seidauk bele realiza.

“Ami nian aktividade Formasaun desloka ba Munisipiu sira hotu no Formasaun mós ba profesores sira entaun ami seidauk bele realiza tanba situasaun ida ne’e, ne’e duni ami seidauk desloka ba munisipiu sira nomós ita labele halibur ema barak, entaun situasaun serka sanitaria sira ne’e mak ami seidauk ezekuta orsamentu ba formasaun ninian,” Hatete Prezidenti INFORDEPE Manuel Gomes de Araújo ba jornalista sira, iha salaun INFORDEPE Balide-Dili, Sexta (07/04).

Nia hatutan, IFORDEPE mós iha orsamentu Montante $1.300 mill liu sei fahe ba Vise-Prezidenti na’in Tolu nomós Gabineti Prezidenti ninian, iha ne’ebá aktividade Formasaun Kontinua, mak aktividade formasaun Akademikano I Peskija Dezenvolvimentu Monotorizasaun no Avaliasaun. “Ami iha orsamentu montante total $1.300 mill liu ami fahe ba gabinete ha’at ba Vise-Prezidente tolu nomós gabinete prezidenti ninian, iha ne’ebá Aktividade Formasaun Kontinua, Formasaun Akademika, no Peskija Dezenvolvimentu Monotorizasaun Avaliasaun,” Dehan Prezidenti.

Nia haktuir, Maibé aktividade sira ne’e hotu INFORDEPE tenki desloka ba Munispiu sira iha kontaktu ho profesores sira nomós tenki halibur ema, entaun situasaun serka sanitaria ne’e mak halo INFORDEPE seidauk bele realiza aktividade ida ne’e.

Nia dehan, Tuir lolos iha primeiru trimestral ne’e pratikamente ami nia preparativus, maibe segundu trimestral tuir lolos agora ne’e iha ona estajiu ba baixa relate sira 2.593 ne’e tuir lolos sira estajiu remata ona iha Juñu maibé larealiza, tanba situasaun ida ne’e nomós Formasaun ba Profesores sira ne’e ami realiza Ambitu Feriadu ida ne’e mós labele realiza to’o tempu ne’e ate ezame de’it mós labele realiza tanba situasaun difisil ida ne’e. “Tanba ne’e mak difikulta INFORDEPE nia aktividade sira,” Esplika nia.

Nia Promesa, INFORDEPE nia esperansa ho sira nia kolaborasaun sei ezekuta programa sira ne’e ho 100%, maibé Serka Sanitaria ne’e mak sei remata bele hala’o ona aktividade sira ne’e, la’os ba INFORDEPE de’it tenki depende mós ba munisipiu sira.

“Ami-nia esperansa katak ho sira-nia Kolaborasaun ho ami sei ezekuta programa sira ne’e 100%, agora ita hotu harohan atu iha situasaun difisil ida ne’e pelumenus serka sanitaria ne’e mak remata ami bele hala’o ona aktividade sira ne’e mós la’os ami de’it tenki depende mós ba Munisipiu sira, sei munisipiu sira mós la iha Serka Sanitaria ona entaun fasil atu ami bele halo akitividade sira,” Informa nia. (BT)