DÍLI----Familia afetadu bá inindasaun, Ines Martins Noronha Soares hatete akontesementu bá inundasaun, iha loron Domingu 4 Abril tuku 04:00 madrugada, komesa be’e tama uma, la-dun iha informasaun ba inundasaun ne’ebe akontese Tanba Inundasaun la’ós dahuluk ba ida ne’e, maibé inundasaun akontese bá dala-rua ona depois Timor-Leste independensia, inundasaun ne’e, halo paniku povu no la konsege salva sasán, Ukun na'in sira tenke sosializa ba akontesimentu ida ne’e tanba povu mak sai sentru bá dezenvolvementu, labele ta’u povu hanesan projetu Dezenvolvementu.

Maski metrologia halo prediksaun katak sei udan no anin maka'as iha munisípiu inklui Dili oinsa ho informasaun sira ne’e atu sosializa ka edukasaun públiku para hotu bele hatene no fó atensaun liuliu bá área ne’ebé mak potensial tebes akontese risku. Inundasaun ida ne’e, halo ami povu hotu paniku, ami komunidade Bidau Mota-Klaran, ami familia afetadu bá inundasaun hamutuk familia-43 ne’ebé hetan estraga no sasán hotu la salva, tanba udan no anin bo’ot, agora hela iha Igreja Bidau Mota-Klaran.

“Ohin loron sai dezafius bá ha’u, hanesan ema vitima iha inundasaun, la’ós ha’u mesak maibé komunidade barak mak hetan risku hodi estraga uma no lakon sasán, hatudu katak ita seida’uk iha estratejia ida ne’ebé mak estratejiku, entermus husi konsentralizasaun públiku, konsulasaun ida ne’ebé mak ladun involve komunidade afetadu sira nian ne’ebé mak iha prosesu, hanesan ponte ita halo iha tinan kotuk inundasaun Governu halo kontratu ho kompañia sira halo ponte ne’ebé a’as, pesoal bá ha’u apresia tebes, tanba akontese iha kedas asaun konkreta hodi halo ida ne’e, la-dun iha monitorizasaun bá prosesu ne’e,” hatete familia afetadu, Ines Martins Noronha Soares bá jornalista BT iha igreja Bidau Mota-Klaran, Kinta (08/04).

Maske povu ki'ik la involve komunidade sira iha prosesu dezeña no implementasaun, ikus mai nia kualidade la sustentavel no kualidade Ita haree katak dezenvolvementu ne’ebé mak la’ó, desizaun polítika la-dun iha dezenvolvimentu bá komunidade, liuliu bá sira ne’ebé afetadu, hanesan meius bá komunikasaun bá públiku.

Nia dehan, Governu presiza mekanizmu ida ne’ebé diferenti, sé ita haree ba kontestu Timor nian la’ós maioria asesu bá telefone android hodi fahe informasaun liuhosi Online, TV, Radiu no Jornal maibé la siknifika ema hotu asesu. “Timor-Leste nia númeru alfabetus 50% ka liuhosi ida ne’e, mekanizmu oinsa atu fahe informasau, refleta ona bá tinan kotuk, tanba akontese iha loron 4 Abril hanesan hakfodak, ami konfia maximu katak bé sei la tama ami-nia uma no estraga ami-nia sasán, ami mós hanesan kalma de’it maibé akontese duni bé tama uma no sai a’at liu fali iha tinan kotuk ne’ebé mak akontese inundasaun,” Esplika nia.

Tuir nia, “Momentu ne’ebá akontese, ha’u ho oan nain tolu (3), Ha’u nia aman ho idade-90 no inan ho idade-88, entaun laiha preparasaun maximu oinsa atu evakua bá iha fatin ne’ebé seguru, ha’u tenki salva ha’u nia oan no husu ajuda bá subrinhu sira hodi hasai ha’u-nia aman no inan hodi halai mai igreja Bidau Mota-Klaran,” Tenik nia.

Nia Relata tan, bé’e to’o ona iha kanotak ami halai ho telefone, karteira no ropa uza isin-lolon, sasán hotu la konsege salva, tanba udan no anin komesa bo’ot ba bebeik iha akontesementu loron Domingu laiha ema ida haree ami. Nia haktuir, Eseptu husi Agensia Internasionál balun no NGO sira mak mai haree ami, husi parte Governu nian iha loron segunda mak ami foin hetan husi parte Governu nian mai haree ami no instituisaun oioin, agradese tebes bá ajudas no apoiu tomak.

Ne’e dunik, atu halo limpeza bá ida-idak nia uma, esforsu mai husi ami rasik hodi hamos uma, diferenti ho tinan kotuk inundasaun, tinan kotuk atu hamos dalan ka komunidade nia uma hetan ajuda husi F-FDTL, PNTL, Estudante no Instituisaun oi-oin, agora ne’e halo ami matawen monu no tristi bá inundasaun bá dala-rua ne’e. “Dezenvolvementu tenki involve husi ki’ik mak bá bo’ot hodi bele sai dezenvolvementu sustentavel, povu mak hanesan sentru bá iha dezenvolvementu sira tantu politika, infraestutura no Lei sira bá iha desizaun, labele ta’u povu hanesan projetu dezenvolvemntu,” Informa Nia. (BT)