BAUKAU---Prezidenti interinu CCI (Camara Comersio Industria) munisipiu Baukau husu ba BNCTL (Banku Nasional Komersiu Timor-Leste) atu hatun porsentu kreditu husi oitu porsentu (8%) ba haat porsentu (4%) kada tinan atu nune’e fó biban ba emprezariu ki’ik sira bele bo’ok a’an tanba emprezariu sira moris azuda estadu no governu kria kampu servisu ba Timoroan sira.

Kestaun ne’e hato’o husi prezidenti interinu CCI munisipiu Baukau Estanislao Maria Quintas hateten razaun nia parte husu ba BNCTL atu hatun porsentu kreditu husi oitu porsentu ba kuatru porsentu kada tinan tanba durante ukun rasik a’an hahu husi loron konsulta popular to’o agora halo tinan XXI nia laran emprezariu barak kontribui ba Timor-Leste nia ukun rasik a’an ida ne’e.

Nia afirma durante tinan rua nulu resin ida (21) emprezariu barak fó ona sira ninia kontribuisaun ba rai ida ne’e liuhusi sira ninia atividade oi-oin, I konsege loke ona kampu servisu ba Timoroan sira hanesan parte ida ajuda governu no estadu. “Ita lalika halai ba emprezariu bo’ot sira ne’ebe halo buat mesak bo’ot maibe emprezariu ki’ik sira mos fó ona kampu servisu ba ita nia ema lubuk ida, liuhusi industria ki’ikoan hanesan Batako no seluk tan” dehan prezidenti interinu CCITL Baukau Estanislao M. Quintas ba BT Tersa (01/09) iha nia rezidensia.

Estanislao esplika ba dadaun ne’e governu liuhusi banku BNCTL fó duni kreditu ba emprezariu balun maibe ho funan ne’ebe konsidera bo’ot la halimar halo maluk emprezariu barak labele bo’ok a’an. “Dadaun ne’e ami balun kreditu iha banku tanba governu liuhusi BNCTL fó duni kreditu ba ami ho funan ne’ebe bo’ot teb-tebes tanba hahu keda porsentu ualu to’o porsentu sanulu resin haat kada tinan, ida ne’e ami senti todan teb-tebes ba ami no labele azuda ami atu moris” dehan Estanislao.

No dadaun ne’e iha emprezariu barak mak taka tanba deit kreditu ne’ebe ho porsentu ualu to’o sanulu resin haat kedas, I ho kriteriu ne’ebe todan teb-tebes ba emprezariu sira nune’e labele asesu ba iha kreditu nian tanba ho porsentu bo’ot hanesan ne’e hamate maluk emprezariu barak labele kontinua sira nia atividade. Prezidenti interinu ne’e mos argumenta banku fó tiha ona porsentu ne’ebe bo’ot hahu husi porsentu ualu to’o sanulu resin haat inklui fó mos ninia kriteria ne’ebe todan ikus mai emprezariu ki’ikoan sira barak mak taka sira nia empreza.

Husi sorin seluk diretor kompañia Sumber Urip Unip.Lda Domingos Samasula hateten nia parte seidauk iha koinesimentu kona-ba banku BNCTL fó porsentu hira ba emprezariu Timoroan sira atu halao sira ninia atividade kompañia nian maibe tuir buat ne’ebe nia rona katak banku fó porsentu ki’ik kompara ho kreditu iha liur bo’ot liu.

“Hau seidauk iha koinesimentu klean kona-ba ida ne’e maibe tuir hau rona no hare halo komparasaun sira kredit iha liur to’o porsentu lima kompara ho banku nian dehan ki’ik liu, maibe hau seidauk hatene” dehan Samasula. Atual diretor kompañia Sumber Urip ne’e husu karik informasaun ne’e los, dehan dadaun ne’e banku fó kreditu ho porsentu bo’ot, hanesan emprezariu Baukau oan husu atu hatun hodi fó fali jurus ida ne’ebe ki’ikoan atu nune’e emprezariu sira bele kontinua ejisti. (BT)