DÍLI----Auto-Determinasaun independensia ba dala-21 (30 Agostu 1999 - 30 Agostu 2020), Governu liuhusi Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop) Fó Parabens Ba Povu Timor-Leste. Maske iha presaun, iha intimidasaun oin-oin maibe brani fó nafatin votus hodi reafirma ba internasional katak deklarasaun programasaun independensia mosu iha loron 28 Novembru 1975 Timor-Leste firmi hodi hetan duni ninia autor determinasaun ba Independensia.

Tuir SEKoop Elizario Ferreira hatete liuhusi nia diskursu iha sesaun taka expozisaun aktividade kooperativa bazeia ba loron ohin (30 Agostu 1999-30 Agostu 2020) Timor-Leste selebra aniversario ba loron konsulta popular ba dala-21, Governu liuhusi Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop) Fó Parabens Ba Povu Timor-Leste ho aten brani fó nafatin votus hodi reafirma ba internasional hodi Determina independensia rai doben ida ne’e.

“Ami-nia obrigado wa’in ba ita bo’ot sira-nia partisipasaun i ha’u lori governu liuhusi SEKoop, hato’o ami-nia parabens ba povu Timor-Leste, ne’ebé mak iha tinan 21 ba kotuk, tuku 5 dader deit ba forma iha liña naruk ida, maske iha presaun, iha intimidasaun oin-oin maibe brani fó nafatin sira-nia votus hodi reafirma ba internasional katak deklarasaun programasaun independensia ne’ebé hala’o iha 28 de Novembru 1975 ne’e los no konfirma ho kuaze pursentu 80 (80%) de votus afavor ba ukun rasik a’an, ho ida ne’e, ami SEKoop hato’o ba povu tomak ba imi-nia luta, ba imi-nia kontribuisaun ba ohin loron rai ida ne’e independensia,” Hateten Sekretariu Estadu Kooperativa (SEKoop) Elizario Ferreira liuhusi nia diskursu iha Ai-Tarak laran, Domingu (30/08).

Nia dehan, Reprezenta governu konvida joven atu serbisu hamutuk iha setór kooperativa hodi hateke ba oin atu servi rai doben Timor-Leste. “Ba joven sira mai ita hamutuk hodi hateke ba oin, serbisu hamutuk ho Setór Kooperativa hodi koopera liutan atu servi ida-idak nia a’an no servi ba Povu tomak ne’ebé namkari iha rai doben Timor-Leste,” Hateten nia.

Nia Esplika, Joven sira atu koopera ba oin no hateke ba futuru la’os joven sira agora, se tan no la’os hahú ohin, bainhira tan. “Sei la’os ha’u, se tan, se la’os ita, bainhira tan, se laos ohin bainhira tan, ha’u hanoin mak ida ne’e deit obrigado ba ita-bo’ot sira hotu nia prezensa no kontribuisaun no parabens…parabens, dala ida tan ba povu Timor-Leste,” Informa nia. (BT)