DÍLI----Eskola Ensino Basíku Central 30 Agostu hanesan eskola Pre-Sekundária publiku ida iha Komoro ohin loron prepara ona planu hodi inplementa ba programa eskola re-ativa prosesu aprendizajen iha semana tuir mai.

Mesmu EBC 30 Agostu hanesan eskola publiku ida maibe buka meius oinsa par prepara programa saida mak husi Minstériu da Saude ne’ebé mak serbisu hamutuk ho Ministériu Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD) atu oinsa bele re-ativasaun eskola atu estudante sira bele prevene-an iha surtu moras Corona Virus dadaun ne’e.

Diretor EBC 30 Agostu Filomeno Saldanha Preparasaun atu re-ativasaun ba prosesu aprendizajen hahu tiha ona iha semana liuba halo enkontru ida hamutuk ho diresaun edukasaun munisipiu Díli fó ona orientasaun ba diretor ida-idak atu prepara planu atu oinsa mak bele inplementa programa importante hitu ne’ebé wainhira re-ativa prosesu aprendizajen hala’o tuir maibe eskola ne’e falta deit fasilidades uit-oan mak seidauk prepara.

“Ami Planu sira ne’ebé Prepara mak halo planu bazeia ba rekomendasaun sira husi Ministériu Saude (MS) ho Organizasaun Mundial Saude (OMS) hamutuk ho Ministério Edukasaun Jovuntude no Despportu (MEJD) saida mak ami halo ba buat baziku liu dahuluk prepara kondisoens ba alunu sira atu bele priense kriteira sira hanesan distansia sosiál nomos fase liman bebeik uza material sira kona-ba COVID-19 nian liliu hanesan maskra,” Hatete Diretor EBC 30 Agostu Filomeno Saldanha ba jornalista sira iha EBC 30 Agostu Komoro, Dili, Kinta (04/06).

Nia Hatutan, Planu ne’e atu koresponde ba numeru alunus ne’ebé barak tebes kada sala ida hamutuk 60 to 70 entaun ami tenki fahe oras ne’e ba kada sala hanesan atu nune’e alunu sira iha sala ida bele priense kriteria distansia sosiál. Nia dehan, Durante Eskola EBC 30 de Agostu prepara mak hanesan tuir mai ne’e, Dahuluk, Eskola EBC 30 de Agostu durante prosesu aprendizajen antes kada sala de Aula iha alunus 60 pesoas.

Entaun hau tenki fahe ba sala 3 nune’e sala ida bele hetan 20 ital. Daruak, Ami mós iha ona preparasaun ba orariu professor sira tenki prepara rezumu sira hodi hanorin ba estudante sira dentro re-ativasaun aula nian. Datoluk nian mak prepara kondiasaun sira hanesan bee fase liman, iha ona balde uitoan iha ona, Sala de Aulas Sufisiente ona tanba fahe kada loron ida estudante balun tama dader no balun tama loraik.

“Ita bo’ot sira hare ami-nia material balun iha ona maibé seidauk sufisiente, ami mos avizu ona ba Professor sira hotu bainhira tama fila-fali ita hot-hotu tenki lao tuir regra ne’ebé Ministru Saude no Ministru Edukasaun tau iha manual ne’ebé iha, Provizorialmente sasan sira ne’e eskola mak sei aranza hela liliu hanesan balde sira ba fase liman nian no kona-ba sel-seluk ne’e professor sira mak hatene,” Hateten nia.

Nia Informa, Hanesan Diretor da Eskola atu rekomenda deit katak, numeru alunus ne’e barak tebes, ita bo’ot sira ohin observa katak fatin ne’eba ne’e lasufisiente ba ema Rihun 2.134, entaun rekomenda atu ministeriu edukasaun ho ministeriu saude bele aranza tan tanke bo’ot hodi bele tau iha oin nune’e alunus sira kundu mai fase liman iha liur mak tama mai eskola.

Nia dehan, EBC 30 de Agostu uza osan konstrusoens uza ba atende buat sira ne’ebé bele maibe numeru ne’e la bót liu, tuir kapasidade orsamentu nian sosa balde balun iha ona hodi preparasun ba fase liaman nian maibé ne’e la sufisiente tanba nia presiza kapasidade bóot rihun 2 kada loro-loron hensan ita uza sabaun ne’e tenke presiza Ministériu Relevante ajuda hare ida ne’e.

Nia esplika tan, Kona-ba haris fatin mos fase, husi uma mai fase liman, ba haris fatin fase liman ema ida bele dehan katak loron ida ema ida fase to’o dala 3 entaun rihun 2 ne’e mak fase to’o dala 3 ne’e ita gasta sabaun hira, gasta be hira entaun ita tenki hanoin.

Ne’e Dunik, Kona-ba maskra karik ita bele dehan ita sei avizu ba alunu sira katak sira mai husi uma ne’e hot-hotu tenki tau maskra, se karik abanbainrua hetan ajuda husi fatin ruma fó maskra ami bele fahe ba alunus sira, maibé to’o agora alunus mos seidauk tama entaun maskra husi ema ruma mos seidauk ajuda ami ‘’. haktuir nia

Nia Informa, Eskola EBC 30 de Agostu iha Sala ba alunus sira hamutuk 36 maibe sufiseinte hela ba alunus hamutuk rihun 2.134 no sei fahe ba sala 2 no 3, atu nune’e alunus sira loro-loron iha direitu atu asesu mai iha eskola, maske oras ne’e tun maibé sira naftin atendimentu husi eskola. (BT)