Asuransi


Iha semana kotuk liu husi media imprensa hanesan jornal no media elektronika televizaun no rádiu, fó-sai notísia kona-ba háre tonelada 300 (MCIA dehan tonelada 73) sai fuhuk ka aat iha armajen governu. Háre produtu lokal ne’e governu rasik mak sosa husi agrikultór sira hahu tinan 2008 – 2009 liu husi programa “Povu Kuda Governu Sosa”.

Comments ()


Servisu koperativa la’os buat foun ida iha kualker Nasaun foun ida. aliende iha Timor Leste. Koparativa hanesan kultura ida nebe’e mak ita nia bei  ala sira husik hela mai ita. Nasaun barak mak utilija sistema ida ne atu hamoris sira nia ekonomia liu husi forum servisu hamutuk,  nebe’e involve parte hotu-hotu  iha komunidade. vantajen bo’ot ida husi servisu koperativa ka servisu hamutuk (koperasi) bele fo benefisiu lubuk ida ba Nasaun nebe’e mak  Foin buras ne.

Comments ()


Komunidade timorenses ohin loron barak maka “liman mamar” hasai osan sosa SDSB hodi hein de’it “milagre/mágico” atu mosu mai hadi’ak sira nia ekonómia no moris. SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah), ohin loron, ba ema balun, sai ona hanesan “alternativas” ida atu bele hetan “receitas” hodi sustenta moris loron-loron. SDSB “konsege” influensia komunidade barak atu hakat tuir dalan “fasil” hodi atinji sira nia mehi ba moris di’ak. SDSB eziste desde kedas tempu okupasaun Indonesia. Ohin loron ema barak bolu lotaria ka kupon. Iha artigu ida ne’e ha’u sei utiliza termus “Kupon Mágico no Númeru Mágico”.

Comments ()


Normalmente, nasaun post conflict ka nasaun terceiro mundo sira sempre infrenta problema “klásiku”. Mukit, ki’ak, beik, malnutrisaun, “hamlaha”, konflitus no dezempregu nu’udar kauzas ne’ebe mosu no hamaluk nafatin prosesu dezenvolvimentu iha nasaun hirak refere. Husi problema “klásiku” ne’ebe temin iha leten, rezolve beik no dezempregu hanesan xave prinsipal atu nasaun terceiro mundo sira bele “haksoit” sai husi situasaun hirak ne’e. Dala ruma ita husu ba malu nune’e, Kok bele?

Comments ()


Timor-Leste nudar nasaun ida ne’ebéoras ne’e dadaun hakas an hela iha prosesu desemvolvimento nasional. Sidadaun nasaun ne’e, maioria moris ihazonas rurais, depende sira nia moris ba servisus agrikultura nian. Ho kondisaun ne’e, halo populasaun barak mak sei moris iha ekonomia nebe’e kiik nomukit nia laran, ida-idak karik servisu mesak-mesak la-iha kbi’it atu hasa’e sira nia nivel vida morisekonómiku hodi sai hosi situasaun ne’e.

Comments ()