Asuransi


Servisu koperativa la’os buat foun ida iha kualker Nasaun foun ida. aliende iha Timor Leste. Koparativa hanesan kultura ida nebe’e mak ita nia bei  ala sira husik hela mai ita. Nasaun barak mak utilija sistema ida ne atu hamoris sira nia ekonomia liu husi forum servisu hamutuk,  nebe’e involve parte hotu-hotu  iha komunidade. vantajen bo’ot ida husi servisu koperativa ka servisu hamutuk (koperasi) bele fo benefisiu lubuk ida ba Nasaun nebe’e mak  Foin buras ne.

Politik Minísterio Comersio indústria e Ambiente liu husi dirasaun nasional koperativas mikro pequenas empreza iha tinan lima nia laran sei servisu maka’as ba kooperativas   hodi hametin sistema servisu  ba  komunidade sira.

Aktividade nabe mak hala’o iha 2013 mak hanesan sensibilizasaun, treinamentu ba jentores sira, no hamosu oan ida husi koperativas mak loja de povo, no estabelese prinsipiu nia valores no mos sosializa decreto lei coperativas nomor 16-2004 nian nebe’e sai sasukat ba  kna’ar no responsablidade serbisu koperativas nian. e Minesterio Comercio Industria e Ambiente kria mos Loja de Povo.loja de povo hanesan loaja ida nebe’a e mak 

1. Atende ona folin iha mercadoria iha area rural

2. Loja  de  povo mak sei fa’an Produtu Local

3. Loja de Povo mak sei Promove Produto Nasional

4. Loja de povo mak sei hasae Eksportasaun Produtu nebe’e ita iha

5. Loja de Povo mak Sei sosa Produtu Nasional. (Uluk Povo Kuda Governo sosa Mai agora Povo Kuda Loja de Povo mak Sosa).

Iha biban ida ne hakarak apresenta katak Loja Do Povo nebe mai husi Ministerio nia mehi liu liu Ministro rasik nia inisiativa persija hetan duni konsiderasaun macximo no fatin nebe luan hanesan dalan ida nebe bele responde lais povo nia laran taridu kona ba buat barak nebe difikulta hela sira wainhira iha mobimentasaun ruma praktika ekonomia ba sira nia moris loron – loron. Loja do Povo bele konsidera hanesan inisiativo nebe fundamento duni tamba bele hakaben ona hanoin nebe POVO KUDA GOVERNO SOSA ba iha POVO KUDA LOJO DO POVO SOSA ne filosophia simple nebe bele hases ona kritika barak ba intervensaun Governo iha momento praktika ekonomia libre. 

POVO KUDA LOJA DO POVO SOSA, signifika praktika ekonomia nebe realistiko tebes tamba realidade Governo labele halo duni bisinis ho nia povo rasik mesmo ho rasaun atu preven povo nia produtu sira tenki hetan folin iha merkado. 

 Desvantazen POVO KUDA GOVERNO SOSA bele hamusu failansu ne todan tamba 

1. Mesmu Governo iha capasidade finaceiro maibe laiha recursu nebe naton hodi executa transaksaun ekonomia loron – loron ho povo. 

2. Intervensaun Governo hodi sosa produtu povo nian dereitamente ne bele hamate negocio kiik sira nia actividade sosa no fan loron – loron.

3. Governo laiha knal distribuisaun merkadoria nebe klaru e bele hamosu duvidas tamba Governu nia papel hanesan social servises  nebe kahur ona ho bussiness oriented nebe normalmente negosiante sira mak halo.

LINA SERVISU LOJA DO POVO

 Profile Loja Do Povo

Loja do povo estabelese  husi povo iha area nebe povo sira ne moris ba, halao sira nia actividade ekonomia loron – loron uja sira nia potencialidade nebe iha hodi tuur hamutuk tantu hanesan koperativa ou associasaun ho objectivo halao bisinis nebe garantia beneficio ba mudanca ekonomia loron – loron nian. 

Ho razaun simples nebe iha leten ne mesmu sei iha tan razaun – razaun sira seluk mai be atu fo hanoin katak politika ministerio nian hodi hamosu Loja do Povo bele sai realistiko tebes.

 Vantazen bot nebeatuhetanmaka:

1. Problema infraestruktura nebe la suficiente hanesan estrada nebe difikulta povo atu lori sira nia produtu mai to iha merkado bele fan deit ona iha Loja Do Povo nebe estabelese besik kedas povo.

2. Loja do Povo mai duni husi financeiro povo nia iha fatin refere hodi hola produtu hotu nebe povo rasik produce.

3. Povo duni mak nain ba loja ne e 

4. Loja do povo ne bele halo prevensaun ba negociante nakar sira nebe hakarak estraga folin iha merkado.

5. Loja do Povo bele sai hanesan fatin ba Distribuisaun produtu tama no sai.

6. Lojo do Povo hanesan Koperativa ou Associasaun fasil atu hetan assesu ba merkadoria tantu nacional e internacional.

7.  Loja d o Povo bele Kria lina de Importasaun ou expotasaun tuir necesidade.

8. Loja Do Povo fasil atu hetan lina de creditu husi banco comersial sira tamba confianca de servisu.

9. Loja de Povo fasil atu hetan legalidade husi Governo tamba mai husi povo.

10. Loja do povo fasil atu hetan Subsidio husi governo ou duadores nacional ou Internacioanl sira.

 Managementu husi Loja Do Povo

Loja Do Povo mak loja ida nebe estabelese tamba povo nia hakarak rasik nebe halibur a’an tantu iha Koperativa ou associaun ho direjenti nebe sira rasik mak determina. Sira iha sira nia management nebe independent no laiha intervensaun ba excecusaun servisu loron – loron nian. Apoio hotu nebe mai husi liur konsidera hanesan apoio nebe atu supporta tan sira mesmu husi Governo ou doadores. Staff hotu nebe servisu iha loja do Povo laiha ida mak Volontario e hotu – hotu tenki simu sira nia salario ho nune sira bele utiliza lolos deit sira nia tempo hotu ba iha mobimentasaun loja ne.

 Fundasaun hodi estabelese Loja de Povo.

Excecusaun hodi implementa kriasaun loja do povo ne mai husi inisiativa Governo Dirasaun ministerio do Comercio, Industria e Ambiente. Ekipa taskforce ida nebe kria husi Ministerio ne tum ba iha tereno servisu dereitamente ho authoridade lokal (Administrador Distritu, Administrador Sub Distritu, Chefe do Suku), Authoridade Tradisional sira, Sociadade sivil ho nune sira bele organiza povo hodi mai partisipa. Loja Do Povo ne bele estabelese ou hamrik hanesan Koperativa ida ou Associasaun ida maibe importante mak involvemento povo nian iha laran. Povo rasik mak halibur sira nia a’an iha koperativa ou associaun ida ho nune sira bele diskuti atu tau hamutuk sira nia osan no hanoin ba lalaok loja do povo nian.

 Funcionamento Loja do Povo

Loja do Povo kaer knar atu habadak birokrasia nebe naruk iha liu – liu iha tereno relasiona ho transaksaun ekonomia. Loja do povo atu hakotu parte terseru nebe sempre mosu hodi estraga presu ou sasan folin iha merkado nogarantia atu hola produtu hotu nebe komunidade produce liu  liu membru sira nian. Loja Do Povo tenki kria redi servisu nebe garantia:

• Povo nebe iha area refere senti katak sira partence husi loja ne rasik.

• Loja Do Povo prontu atu sosa produtu hotu nebe produce husi sira nia membrus nebe antes ne hetan orientasaun hodi produce.

• Loja do Povo mak sai central ba simu no distribui sasan husi no ba loja.

• Loja do Povo mak kria promosaun merkadoria.

 Papel Ministerio Comércio, Indústria e Ambiente

Ministerio do Comercio, Industria e Ambiente mak sei sai hanesan promotor ba realizasaun Loja Do Povo iha teretorio tomak. Taskforce nebe estabelese iha Ministerio ne nia okos tenki fo tempo no koncentrasaun tomak ba assuntu kriasaun Loja Do povo ne hahu husi hakat liu ba Distritu hotu, Organiza encontro ho autoridade lokal (GestorMunicipio, admintrasaun Postu, Chefe do Suku), Authoridade Tradisional sira, Sociadade sivil liu husi esclaracimento no sosializasaun nebe klean ba sira no husu povo hotu nia partisipasaun ho nune sira rasik senti katak Loja Do Povo nebe atu estabelese ne sira nian duni. Hanesan intervensaun inisiu buat nebe mak Governu tenki halo mak

• Identifika rai no fatin ba assuntu refere.

• Ajuda formasaun Koperativa ou associasaun nebe mai husi povo nia partisipasaun.

• Hari Federasaun Cooperativas

• Hari Confedarasaun Nasional das Cooperativas

• Hari Cooperativas Taxsi iha Timor Leste

• Hari Cooperativas Karpintaria Timor Leste

• Organiza asemblea premerio ba formasaun estrutura Loja do Povo.

• Apoio fo capasitasaun ba staff husi Loja do Povo sira atu hasae sira nia kuinesimento.

• Hari Centro Logestica Nasional CLN hodi hare Gestaun stoc no compra produtu local 

• Apoio subsidio hodi komesa sosa produtu povo nian liu husi Centro Logestica Nasional ho intesaun halo intervensaun hodi estabelese presu merkadoria

Koperativa sei la alkansa nia mehi sei la liu husi preparasaun rekursu humanus nebe’e forte no treinamento nebe’e tasak. aktividade seluk mak treiamentu bazíku nebe’e mak halao husi tekniku professional husi dirasaun Nasional kopetarativas micro e pequenas e empreza konaba oinsa komuunidade,Instituisaun PNTL,F-FDTLno mos to’o iha akademia konaba ba oinsa hari sira nia koperativas. bainhira sira hari sira nia koperativas sira mos sei hetan tan treinamentu espelizasaun nebe’e konaba lideransa nian,kontabilidade nebe’e konaba espelizasaun no sira nia aktividade bisnis nebe’e sira hala’o iha rai laran no mos iha rai liur.

Planu sira ne’e la mamuk iha tinan 2015Minísterio  Comercio Indústria e Ambiente liu husi dirasaun Nasional koperativas micro pequeinas e empreza hili ona membru koperativas husi 13Municipiu atu tuir formasaun ba gestor koperativas, para sira bele aumenta tan kuinesimentu iha areaCoperativasnia. najementu koperativas.  iha 2015Minísterio  MCIA mos hili ona grupo koperativas iha 13 distritos nebe’e diak no kualifikado hodi bele hetan ajudos husi Minísterio hodi loke loja de povo.

To’o oras ne’e dirasaun nasional koperaticvas micro pequeinas e empreza forma ona koperativas iha area agrikultura,peskas traballu manual (kerajinan tangan) hanesan tais ukir no area produto (simpan pinjam) iha parte agrikultura presija iha planu ona oferese hand traktor hodi tulun sira halai natar ka to’s.Iha peskasa oferese ro ahi, rede nsst.No koperativas soru tais iha planu mos oferese maquina kostura. 

Total koperativas nebe mak hari’i ona hamutukho katergoria koperativas hanesan tuir mai ne’e:

1. Koperativas Primer total grupu 160 grupus

2.Total Federarasaun Coperativas iha 4 (Federasaun Creditu, Fedarasaun Koperativa Produsaun, Federasaun Multi Sectoral ho Federasaun Pesca.

3. Ikus liu mak Confederasaun Nasional das Cooperativas.

Ida ho Total Patremonio $3.160.841,14U (Dollar Americano) Planu ba oin iha mos hanoin oin sa aktividade koperativa sira halao estagio iha rai liur nomos konvida peritu iha area serbisu koperativa husi rai liur, hodi fo treinamentu ba Timor oan sira nebe mak  mai husi grupo kopetivas, nebe’e mak hari husi komunidade Ou husi Intstitusaun PNTL, F-FDTL  to ‘o akademia

Minísterio mos sei habelar tan koperativa agrikultura no peskas, tamba maioria ita nia povo moris husi agrikultura. Aliende ida ne’e,Minísterio  mos iha planu atu hari tan koperativa hanesan hakiak animal no koperativa karpintaria tan ita hotu hatena oras dadaun ne’e ita nasaun iha kondisaun konstrusaun. Governo mos iha hanoin liu husi Minísterio hodi kria kapital empresta , modalidade finanseiru kreditu nian (Iha Banku BNCTL).

Tan ida ne’e iha mos desafiu nebe’e mak ita hasoru hanesan ita nia komunidade sei falta kuinesimentu oinsa organiza an iha koperativa,nomos kapasidade atu zere koperativas ne’e e mos, mentalidade  iha novo joventudesira.ho ida ita hatu iha komitmentu hodi responde desafiu hirak ne’e liu husi planu esteratejiku no planu asaun nebe’e oras ne’e halao husi Minísterio  Comercio Indústria e Ambiente  liu husi dirasaun nasional koperativas micro pequienas e empreza “mak serbisu maka’as”.

Ita hotu hein katak ho serbisu koperativas sei hadia povu nia moris nudar povo independente, ao mesmo tempo hadia mos ekonomia rai laran.razaun mak ne’e serbisu koperativas refleta povo ida nia kreatividade sira,esperito atu serbisu hamutuk,konforme sira nia matenek no kbi;it iha area nebe’e sira bele,liliu refleta mos povo Timor nia kultura.

Tamba ne’e, impresta lia fuan hosi S.E. Presidente da Repúblika, nudar lia fuan refleksaun ba ita hotu, katak “buat ne’ebé natureza fó ba ita tenke rega ho ita nia kosar-ben no esforsu. Uluk ita nia nasaun ezije ita nia raan no ita nia luta, agora, ita nia nasaun ezije ita nia kosar-been no ita nia serbisu maka’as” . Lia fuan ne’e sai nudar lampra ida ne’ebé sei leno ba to’o iha finalidade mak MORIS DIAK. (BT)