Asuransi


Komunidade timorenses ohin loron barak maka “liman mamar” hasai osan sosa SDSB hodi hein de’it “milagre/mágico” atu mosu mai hadi’ak sira nia ekonómia no moris. SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah), ohin loron, ba ema balun, sai ona hanesan “alternativas” ida atu bele hetan “receitas” hodi sustenta moris loron-loron. SDSB “konsege” influensia komunidade barak atu hakat tuir dalan “fasil” hodi atinji sira nia mehi ba moris di’ak. SDSB eziste desde kedas tempu okupasaun Indonesia. Ohin loron ema barak bolu lotaria ka kupon. Iha artigu ida ne’e ha’u sei utiliza termus “Kupon Mágico no Númeru Mágico”.

Maluk Le’e Na’in sira, Se ita observa situasaun real ohin loron, iha sikun-sikun sira cidade Timor-Leste, hahu husi kapital ba to’o suku no aldeia, timorenses barak fa’an “kupon mágico” ne’ebe hanaran SDSB ne’e. Idak-idak tu’ur iha nia fatin, balun iha dalan ninin, balun iha uma, loja, kios, bazár (merkadu), terminal no fa’a ho folin ne’ebe la hanesan. 

Iha fali sikun seluk, komunidade jovens feto no mane, ferik no katuas, funsionarius publiku no agrikultor, policia no militar, emprezarius no trabalhadores, hotu-hotu “tau esperansa” atu bele hetan netik “milagre” ruma husi “númeru mágico” ne’ebe maka sira sosa. Idak-idak sosa kupon ne’e ho intensaun ne’ebe la hanesan. Balun hanesan hare SDSB ne’e hanesan divertimentu ida, maibe seluk tau esperansa atu hetan “milagre” husi númeru ne’ebe sira sosa.

Segunda, Quarta, Sexta, Sabado no Domingo, “agen” no “Bandar komesa haksumik iha sira idak-idak nia fatin hodi fa’an “kupon mágico” ne’ebe sira iha. Komunidade timorenses hahu hakbesik an hasai sira nia osan hodi sosa “kupon mágico” ho konfiansa katak “númeru mágico” ne’ebe sira fiar, sei sai no bele fo sorte ba sira nia moris. 4 númerus, 3 númerus, 2 númerus (ekor), nu’udar oportunidade ne’ebe oferesidu ho “prezente osan” ne’ebe la hanesan. “Bola merah no hiburan” hanesan besi-asu seluk ne’ebe atrai tebes komunidade sira.

Tanba sa temi “kupon mágico”? tanba sosa kupon ho $1 bele multiplika ba USD 50, USD 350, no USD 2.000. Ida ne’e hanesan besi-asu ne’ebe halo komunidade barak la hanoin “dala 10” atu sosa. “Agen” no “Bandar” ida-idak oferese folin ne’ebe la hanesan. Folin “kupon mágico” hahu husi 25 centavos to’o $1. Ba hirak ne’ebe kona (númeru sai) sira kontenti no hamnasa, seluk ne’ebe la kona halo sira curioso (penasaran) hodi duni tuir nafatin “númeru mágico” ne’ebe sira fiar sei sai.

Atu bele decide “númeru mágico”, komunidade idak-idak iha nia stilus rasik. Balun fiar ba mehi ne’ebe sira hetan, seluk dada husi akontensementu importante ruma ne’ebe sira infrenta. No realidade seluk ne’ebe ita hotu hatene, no ida ne’e tuir ha’u nia pensamentu, engrasadu oituan, maka ema barak tu’ur ho lapizera, kadernu, livru mehi (buku mimpi), livru prediksaun (buku ramalan), husi oras ba oras hakerek, konta (indo = cakar) no halo “analiza” ba posibilidade númeru ka angka ne’ebe maka sei sai. Ida ne’e mai ha’u engrasadu tebes, tanba ita hare ba sira hanesan “estuda” maka’as tebes atu bele hetan no deside númeru ne’ebe sira fiar sei sai. Maibe barak mos si’ik de’it.

Maluk le’e na’in sira hotu, ida ne’e maka fenómenu ne’ebe ohin loron ita nia sociadade infrenta. Talvez ita husu perguntas ba malu, tanba sa máka povu timorenses barak hanesan hipnotizadu ho “kupon mágic”?

Iha notícia ne’ebe hatu’un husi jornal Timor Post data 15 Agostu 2015, informa katak durante tinan 5 governo la konsege redus númeru ki’ak. Banku mundial fo estimasaun, katak kresimentu ekonómia Timor-Leste menus ona iha tinan ida ne’e ba 7,7% ho rendimentu povu timorenses per-kapita 80 centavos de’it. Ida ne’e mos hatudu katak, kapasidade de kompras husi maioria timorenses ki’ik tebes. Ida ne’e maka, ha’u hanoin hanesan fatores ida ne’ebe dudu komunidade timorenses atu bele “buka sorte” husi dalan seluk. Dalan ne’ebe maka tuir sira fasil atu bele hetan “rendimentu”.

Ha’u hakarak halo diskrisaun badak ida konaba realidade moris ohin loron ita infrenta, liga ho kustu moris iha Timor-Leste ohin loron. 

Saláriu mínimu ne’ebe iha ita nia nasaun tuir regras ne’ebe governo (SEPFOPE) iha maka US$115 kada fulan ba funsionariu publiku ne’ebe aplika mos funsionarius iha setór privadu sira. Ida ne’e signifika katak, iha loron ida funsionarius hirak ne’e hetan US$3,83. Se ita hare’e folin artigus baziku no komplementer ne’ebe iha, será que ida ne’e bele akumula povu nia necesidades? Atu fahe salariu ne’ebe sira iha hodi sosa modo, fos, be hemu (galong), pulsa (eletricidade no telemovel), sigaru masu ida, osan mina (motor), transporte (bemo), no seluk, ne’e sei la to’o. 

Ha’u nia observasaun, hirak ne’ebe durante ne’e sosa “kupon mágico” maioria funsionarius ho nivel salariu ki’ik. Nune’e, atu bele responde perguntas ho diskrisaun badak ne’ebe iha, hau hanoin, “kupon mágico” sai hanesan dalan alternativas ida ba sira atu bele sobrevive. Ema balun konsege halo mágico ba sira nia moris liu husi “kupon mágico” ho “númeru mágico” ne’ebe sira iha. Maibe barak mos tata liman kukun tanba “kupon mágico” ho “númeru mágico” la konsege halo “mágico” ba sira nia vida. Entaun sa ida maka sira halo? Termus iha lian Indonesia bain-bain temi dehan “gali lubang tutup lubang”. Tebes, ida ne’e maka realidade iha moris povu timorenses ohin loron.

Maluk le’e na’in sira, Timor-Leste sei presiza duni tempu. Timorenses hotu tenki hakat tan liu husi sakrifisiu no determinasaun ne’ebe bo’ot atu bele alkansa objetivu moris di’ak. Uluk iha tempu rezistencia, ita nia funu na’in sira iha tempu ne’ebe difisil no susar, utiliza “mágico” ka “biru” hodi luta hasoru invazor no inimigu. “Mágico” ka “Biru” ne’ebe maka funu na’in sira uja, ho objetivu atu salvaguarda sira nia an para bele sobrevive nafatin iha funu laran. “Mágico” ka “Biru” ne’e halo sira (funu na’in) aten brani tebes no la tauk atu luta ba mehi Timor-Leste nia ukun rasik an. 

Maluk le’e na’in sira, se ita re-lembra fali tinan 16 liu ba kotuk, 30 Agostu 1999, timorenses barak ho sakrifisiu no determinasaun ne’ebe bo’ot, konsege alkansa nia mehi ukun rasik an liu husi “pregu mágico”. No ohin loron, tinan 13 ona Republica Democratica de Timor-Leste restaura fali nia independensia. Iha tinan 5 ikus ne’e (2011-2017), governo aloka ona osan liu husi pólitika orsamentu fiskal hamutuk US$7.8 (Timor Post, 15 Agostu 2015). 

Maibe ita atu hateten los sa ida? Governo troka dala 6 ona,  maske nune’e to’o agora seidauk konsege halo “mágico” hodi muda timorenses barak  ba moris ne’ebe di’ak liu. No tanba ida ne’e karik, maka ohin loron timorenses barak “halai” ba “kupon mágico” ho “númeru mágico” hanesan dalan ida atu bele hetan mágico ba moris di’ak? Hmmmm…..Sa ida los maka sei sala? Se los maka tenki responsabiliza? Ita idak-idak bele halo refleksaun no buka rasik nia resposta.

Agora, iha tempu ukun rasik an ida ne’e, iha situasaun ekonómia ne’ebe maka sei difisil tebes, “biru” funu nian komesa atu halot ona. Funu na’in sira hahu husik hela “mágico” funu nian no komesa komunga “mágico” moris di’ak. Povu timorenses hotu presiza iha “biru” foun atu bele atinji moris di’ak. “Biru” ne’ebe bele halo “mágico” ba timorenses idak-idak nia moris di’ak. Atu bele atinji objetivu murak ida ne’e, timorenses hotu presiza “mágico” iha nia pensamentu (kakutak/matenek). Atu bele hetan sustentabilidade iha moris, “kakutak mágico” importante tebes. “Kakutak Mágico” iha forsa ne’ebe bo’ot liu para bele halo mágico iha dezenvolvimentu nasaun doben RDTL ida ne’e. “Kakutak Mágico” maka kakutak ida ne’ebe nakonu ho siencia, kriatividades no inovasaun.

Atu taka artigu ida ne’e, permite ha’u atu hato’o PARABENS ba POVU TIMORENSES hotu, ne’ebe ho aten brani, liu husi koncensia no matenek ne’ebe iha, ultrapasa tiha ona sofrementu funu naruk ida hamutuk ho aswain FALINTIL sira hodi determina distinu nasaun ida ne’e liu husi “PREGU MÁGICO” iha “LORON MÁGICO” 30 Agostu 1999. 

NB: Kritikas, Sugestaun no Apresiasaun bele haruka mai e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. HP: 78361688 (BT)