Asuransi


DÍLI----Embaixadór Uniaun Europeia (UE), Andrew Jacobs no Reprezentante rezidente United Nation Develepment Program (UNDP), iha Timor-Leste Munkhtuya Altangerel, assina memorandu intendiemntu (MoU-Sigla Inglesh), hodi fó apoiu osan Millaun $4 ba implementasaun politika desentralizasaun iha munisipius liliu iha Timor-Leste.

Comments ()


DÍLI----Diretór Nasional Politika No Kooperasaun husi Ministériu da Saude Narcisio Fernandes hatete Ohin Governu liu husi Ministeriu da Saude re-integra iha tan ema na’in-80 ba sira-nia familia hafoin kompleta ona kuarantena Obrigatóriu iha Hotel 4, iha Dili hodi prevene transmisaun Surtu Corona Virus Desease-2019 (COVID-19).

Comments ()


DÍLI----Diretór Executivu Servisu Autonómu Medikamentu no Ekipamentus Saude (SAMES), Santanas Martins hatete ohin SAMES distribui ekipamentus medikus ne’ebé mak iha loron hirak liuba, simu husi aviaun Citilink ne’ebé mak fó tulun husi populasaun povu Xina sira.

Comments ()


DÍLI----Diretór Executivu Servisu Autonómu Medikamentu no Ekipamentus Saude (SAMES), Santana Martins hatete kona-ba stock ai-moruk ne’ebé mak iha Armajén SAMES nian oras ne’e dadaun sei iha pursentu 85 (85%).

Comments ()


DÍLI----Porta-Vóz Sentru Integradu Jestaun ba Krize (SIJK) Dr. Rui Maria de Araújo hateten iha loron 05 fulan Maiu, hodi sala situasaun nia naran hato’o ba públiku katak, numeru surtu Corona Virus Desease-2019 (COVID-19) durante loron hirak ona laiha kazu foun, kazu konfirmadu mantein 24, na’in-20 rekoperadu no dadaun ne’e hela na’in-8 mak sei iha hela sentru izolamentu Vera-Cruz.

Comments ()