Asuransi


DÍLI----Porta-Voz Sentru Integradu Jestaun ba Krize (SIJK), Dra. Odete da Silva Viegas iha aprezentasaun dadus ba surtu Corona Virus (COVID-19), Katak, ohin kazu kuradu aumenta na’in-1, hamutuk na’in-22, (Na’in-18 Kazu Konfrimadu, na’in-4 husi kazu provavel) no na’in-6 sei iha Isolamentu, hein rezultadu teste laboratoriu sa’e ba na’in-104.

Comments ()


DÍLI----Ministériu Administrasaun Estatal (MAE), Abilio José Caetano hatete Ohin suru mutu ida ne’e Ministeriu da Solidadaridade Sosial no Inklusaun (MSSI) nia programa, maibe programa governu nian, atu fó apoiu umanitariu ba populasaun sira iha territóriu Timor Laran tomak, no husi apoiu ne’e kada uma-ka’in sei hetan subsidiu $100 dolar kada familiar.

Comments ()


DÍLI----Porta-Vóz Sentru Integradu Jestaun ba Krize (SIJK), Dra. Odete da Silva Viegas iha loron 08 fulan Maiu, hodi sala situasaun nia naran hato’o ba Públiku katak, ohin loron Timoroan númeru rezultadu teste laboratóriu negativu aumenta ba na’in-692, kompara ho horseik numeru aumenta uitoan. Tan ne’e, Profisonál Saude ne’ebé durante ne’e servisu iha fatin Izolamentu, dadaun ne’e iha kuarentena aumenta na’in-4, hamutuk na’in-44.

Comments ()


DÍLI----Ministériu Obras Públiku (MOP) asina Nota de Entendimentu ba daruak ho operador tolu, atu halo distribuisaun Subsidiu energia elétrika ba faze daruak durante Estadu de Emerjénsia.

Comments ()


DÍLI----Embaixadór Uniaun Europeia (UE), Andrew Jacobs no Reprezentante rezidente United Nation Develepment Program (UNDP), iha Timor-Leste Munkhtuya Altangerel, assina memorandu intendiemntu (MoU-Sigla Inglesh), hodi fó apoiu osan Millaun $4 ba implementasaun politika desentralizasaun iha munisipius liliu iha Timor-Leste.

Comments ()