Asuransi


DÍLI----Sentru Integradu Jestaun ba krize (SIJK) iha loron 19 fulan Maiu, hato’o ba Públiku katak, numeru surtu Corona Virus 2019 (COVID-19), iha Timor-Leste ohin nian kazu rezultadu teste laboratóriu nian mak negativu na’in-1219. Porta-Voz SIJK Dr. Sergio Lobo aprezenta dadus katak, kazu konfirmadu na’in-24 inklui kazu provavel na’in-4, tuir analize laboratóriu katak, pursentu 100 (100%) rekopera no livre ona husi Virus Corona, kazu rezultadu teste laboratóriu nian mak negativu na’in-1219 no hein rezultadu laboratoriu na’in-289.

Comments ()


DÍLI----Embaixadór Australia iha Timor-Leste Peter Robert Hateten hanesan Embaixadór Australia Agradese tebes ba ema sira ne’ebé luta hasoru Corona Virus (COVID-19) tanba bele konsege hasai tiha kazu positivu sira iha Timor-Leste. Nune’e Australia kontinua Apoiu ekipamentus Medikús hodi kontiua luta hasoru surtu moras corona.

Comments ()


DÍLI----Governu Timor-Leste liuhusi Ministériu Negosius Estranjeiru no Kooperasaun (MNEK), ho Organizasaun Nasaun Unidus (ONU), kontinua Assina nota memorandu kooperasaun ba implemementasaun programa dezenvolvimentu sustentavél ba Tinan lima (5) tan.

Comments ()


DÍLI----Porta-Voz Sentru Integradu Jestaun ba Krize (SIJK) Dra. Odete da Silva Viegas iha aprezentasaun dadus ba surtu Corona Virus (COVID-19), katak ohin loron Timoroan sei hein teste rezultadu laboratoriu hamtuk na’in-467, no ema teste negativu ohin na’in-1346, no profesionál saúde na’in-11 mak oras ne’e dadaun iha hela karantina.

Comments ()


DÍLI---Governu VIII lideradu husi Primieru Ministru Taur Matan Ruak prezide reuniaun Konsellu Ministru aprova lei ba alterasaun dahuluk kona-ba Lei n.o 3/2010, hodi armoniza lei defeza nasional. Ministru Reforma Lezislativa Asuntu Parlamentar (MRLAP). Fidelis Manuel Leite Magalhães, hatete Governu da-ualu liuhusi Konsellu Ministrus aprova Proposta Lei ne'ebé aprezenta husi Ministru Defeza, Filomeno da Paixão de Jesus, kona-ba alterasaun dahuluk ba Lei nú. 3/2010, loron 21 fulan- Abril, sobre Lei Defeza Nasional.

Comments ()