Asuransi


DILI - Atu hametin no hafolin labarik sira nia direitu, governu liu husi Komisaun Nasional Direitu ba Labarik (KNDL) komemora loron mundial Konvensaun Direitu ba Labarik iha Igreja Katedral Dili.

Comments ()