Asuransi


DÍLI----Relasiona ho Rejignasaun membru governu Na’in-5 ne’ebé mai husi Pastidu bo’ot CNRT, Maske Governu laiha intesaun atu hasai sira maibe ne’e desizaun Partidu nian hodi husu nia membru sira hodi rezigna a’an husi membru governu. Ho rezignasaun ne’ebé iha Primeiru Ministru Taur Matan Ruak hateten nia parte respeitu desizaun Partidu CNRT ninian maske governu laiha intensaun atu hasai sira husi pozisaun ne’ebé iha.

“Ha’u respeita, ha’u laiha intensaun atu hasai sira, ha’u kontente loss ho sira nia serbisu maibe desizaun partidu nian ha’u repeita, desizaun sira nia, ha’u respeita,” hatete Taur Matan Ruak ba Jornalista sira, hafoin remata plenaria extende EE ba da-tolu iha PN, Kuarta (27/05).

Primeiru Ministru dehan bazeia ba membru governu na’in-5 ne’ebé rezigna a’an sei troka fila-fali ema na’in-5 maibe sei hein desizaun husi Prezidente da Republika. “Lista ministru sira hatama iha na’in lima, maibe tuir prosesu ne’e, Primeiru Ministru sei autoriza lai, liuhusi sua exelensia Prezidente da Repúblika kuandu dekreta exonerasaun ne’e mak foin vale,” katak nia.

Iha sorumutuk membru governu na’in-5 ho Primeiru Ministru no Primeiru Ministru simu kontente hasoru sira maske ho hanoin diferensa. “Ha’u kontete loss sira mantein disiplina maka’as maske iha diferensa ha’u hanoin tekniku ne’e hanesan ne’e, tanba exekutivu ne’e, iha parlamentu ne’e mak halo politiku maibe ejekutivu tuur hamutuk ko’alia, kuandu mamuk ne’e ita laiha implementa ona, ita implementa sira dehan isin iha fali,” deklara PM. (BT)