Asuransi


DÍLI----Sentru Integradu Jestaun Ba Krize (SIJK) aprezenta relatoriu orsamentu ne’ebe mak durante ne’e gasta ba iha prevensaun COVID-19 iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN), iha loron Kuarta, 27 fulan Maiu ne'e. Koordenador ba serbisu Administrasaun Finansas SIJK Dionisio Dos Santos hateten bazeia ba ezekusaun orsamentu fundu COVID-19 ne’ebe fasilita Ministeriu saúde hamutuk millaun $6.2.

"Antes aprovasaun orsamentu fundu COVID-19, ita asesu ba fundus rezerva kondelensia ne’ebé hodi fasilita ministeriu saude hodi halo preparasaun ne’ebé kompostu husi millaun $6.2 hodi fasilita ministeriu saude hodi halo akizasaun ba ekipamentu mediku atraves ba UNICEF nomos $5.7 millaun ne’ebé akizasaun ba ekipamentus," dehan Dionisio Dos Santos iha aprezentasaun Relatoriu iha uma fukun PN, Kuarta (27/05).

Nia esplika katak Ekipamentus UNICEF nian TL simu tiha ona no agora ne'e sei mai iha fim fulan ida ne’e husi parte koperasaun sala SIJK mos simu orsamentu husi fundu rezerva kondelensia $50 Mill hodi bele fasilita operasaun iha sala situasaun nian. Nia dehan depois aprovasaun orsamentu husi Parlamentu Nasional kona-ba fundu COVID-19, SIJK konsege ezekuta orsamentu total $451 mill.

"Ha'u fiar katak numeru ne'e sei sa'e tan ate adata Millaun $1.86 ital, se ita hare husi ne’e orsamentu bazeia ba programa objetivu ne’ebe esplika antes, ninia alvu sira ne'ebé atinjidu ona mak husi estrutura ne’e identifika kazu COVID-19 detekta ho kontestu ne’e iha atividade forsa reforsa epidemilogia ita gastu ona Mill $100 ital" Salienta Nia. Nia imforma, depois iha mos gastus ba atividade operasaional sala situasaun nian mak Mill $351, total hamutuk ba fundu COVID-19 ne’ebé ezekuta la inklui fundu rezerva nian mak Mill $451. (BT)