Asuransi


DÍLI----Relasiona ho Pandemia Virus Corona (COVID-19) ne’ebe ohin loron sai problema bo’ot iha mundu tanba konsege hakotu ona ema barak nia vida liu-liu iha nasaun bo’ot sira hanesan Xina, Italia, Amerika, Indonezia nomos nasaun sira seluk tan.

Ho problema refere Timor-Leste konsege evakua sidadaun timoroan sira husi nasaun balun ne’ebe afetadu husi moras COVID-19 hanesan Xina, Indonezia no Australia, alende Timor-Leste halo evakuasaun ba sidadaun sira, iha nasaun balun mos hatama Pedidu ba Governu liu-liu Ministeriu Transporte no Telekomunikasaun hodi husu ba governu atu oinsa bele fó lisensa ba sira hodi bele evakua nia sidadaun husi Timor-Leste.

Maske Timor-Leste implementa ona Look Down Nasional hodi hapara movimentasaun Transporte iha liña Internasional hanesan la autoriza operasaun Aviaun komersial sira hodi halo operasaun tula pasajeiru sira, Fronteira Rai Maran inklui mos Tasi. Ho implementasaun look down refere maibe to’o ohin loron, husi nasaun 4 liu husi nia embaixador sira ne’ebe iha Timor-Leste hatama nafatin pedidu ba governu atu oinsa bele evakua sira nia sidadaun sira.

Tuir Ministru Transporte no Telekomunikasaun José Agostinho katak nasaun 4 ne’ebe hatama sira nia pedidu ba governu mak hanesan Korea, Filipina, Japaun nomos UN. “iha loron hira liu ba kotuk iha pedidu husi Embaixada Pilipina ne’ebé mak to’o atraves de negosiu estranjeiru, hato’o mós ba ministeriu transporta komunikasuan oinsa atu bele halo aprovasaun ba voo aviaun husi Filipina atu mai,” informa nia José Agostinho iha sala Auditoriu Xanana Gusmão, Ministeriu Finansas Aitarak-Laran, Sexta (22/05)

“Nasaun ha’at (4) mak hatama sira nia pedidu mak hanesan Filipina, Korea do Sul, Japaun, UN, depois autoridade de aviasaun sivil halo lite aproval, tuir lolos ne’e sira hahu halo triajen ba sidadaun sira husi nasaun ha’at (4) ne’e atu sira fila ba sira nia rai moris fatin, maibe iha kordenasaun tekniku ruma ne’ebé la primiti entaun sira post foun fali ba segunda feira, entaun atividade triajen ne’e hahu fali iha segunda,”

Alende ne’e mos Aviaun AirNorth ne’ebé governu kontratu hodi tula ekipmanetus COVID-19, alende ida ne’e mós tula ho sidadaun timoroan na’in-11 husi Australia, no deskonfia katak tula mós sasan privadu balun. Ho informasaun refere Jornalista sira halo kedas konfirmasaun ba iha Ministru Transporte no Komunikasaun (MTK) maibe informasaun ne’e lalos.

“ Ha’u komfirma parte Autoridade Aviasaun Civil no Presidente ANATL katak, sasan ne’ebé mak horbainrua Kuarta-Feira transporta ho Aviuan Airnorth husi Australia mai, kompostu husi ai-moruk husi embaixada Nova-Zelandia, maibe sei hein OUVER liu husi ita nia Ministeriu Saúde tantu ne’e Ai-moruk mak tama depois segundu iha material ekipamentus kargus kostais ninia, ne’e mak transporta mai,” informa nia.

Nia deklara katak, ekipamentus ai-moruk iha dos ne’e SAMES nian, tantu ne’e Ministeriu Saúde no SAMES nian no iha mós ita nia sidadaun Timorense balun husi Polisia Imigrasaun depois karantina depois no ANATL rasik sira ne’e antes Estadu Emerjensia tuir formasaun iha Australia hamutuk ho na’in-11, no sira nia durasaun treinamentu ne’e remata ona entaun sira mós fila, Entretantu Sidadaun Na’in-11 ne’ebe mai liu husi koordenasaun entre liña Ministeriu sira nomos Sentru Integradu Jestaun ba Krize (SS-SIJK) No Minsteriu Saúde Sira Kordena aloka kedas ba karantina hodi kumpri karantina durante loron 14. (BT)