Asuransi


DÍLI----Rendimentu Eletrisidade de Timor-Leste (EDTL) hahú hosi fulan Janeiru to’o iha fulan Novembru hamutuk Millaun $29,409.043.36, hosi rendimentu ne’ebe mak iha hatudu katak rendimentu EDTL iha tinan 2019 hatudu negativu. Rendimentu EDTL hatudu negativu tanba halo komparasaun rendimentu entre tinan 2019 no tinan 2018 hatudu katak iha tinan kotuk rendimentu sae no iha tinan ne’e tun.

Tuir Diretora Jeral EDTL Arlinda M.R.F.F Miranda hateten katak rajaun rendimentu EDTL negativu iha tinan ne’e, mai hosi kauza barak mak hanesan inpase politika ne’ebe ohin loron lao hodi afeita ba rendimentu ne’ebe mak iha, populasaun sira liga illegál hodi la kontribui ba reseitas EDTL rasik inklui mós problema seluk tan.

“Bazeia ba tinan rua Timor-Leste hasoru situasaun politika, komesa hosi 2017-2018 fó inpaktu ba reseitas Eletrisidade, Tan ne’e durante tinan hirak liuba reseitas eletrisidade sempre aumenta ba bebeik mezmu la rekolla total ba fornesimentu konbustivel nian maibe pelu menus reseitas ne’e tama ba kofre estadu diak, maibe tinan ne’e Menus,” Diretora Jeral EDTL Arlinda M.R.F.F Miranda ba jornalista Business Timor (BT) iha kna’ar fatin Kaikoli, Kuarta-Feira (18/12/2019)

Tuir Diretora Jeral EDTL esplika katak ohin loron reseitas eletrisidade menus oituan (Negativu) tanba durante inpase politika, EDTL laiha orsamentu atu halo manutensaun, entaun tinan rua ona reseitas ne’e komesa tun oituan, lahanesan ho tinan sira uluk. Tan ne’e durante inpase politika governu la’o ho orsamentu duodesimu, nia afeita ba kustu eletrisidade ba kofre estadu tanba orsamentu ba inskrisaun, sosializasaun ne’e kuaze lala’o ho diak.

Ho ida ne’e iha durante tinan rua inpase politika komunidade sira uja eletrisidade illegál no konsege EDTL detekta kuaze 500 resin mak liga eletrisidade illegál hodi fó inpaktu ba rendimentu. “Tanba nemak reseitas tinan 2019 ita konsege rekolla reseitas total hamutuk dollar rihun $29, 409.043.36 no ita halo komparasaun ho tinan 2018 ita konsege rekolla reseitas hamutuk dollar rihun $33,077,659.33 sei ita halo komparasaun tinan ida nemak tun oituan,” tenik nia.

Nia haktuir, EDTL agora halao hela sosializasaun iha territoriu Timor laran tomak, atu halo inskrisaun depois mak haré fali iha tinan oin. “Tanba ne’e mak sei ita uja ahi illegál barak hanesan ne’e, tinan-tinan ita-nia despezas ba konbustivel ne’e mós ita-nia reseitas la konsege atu kobre hotu,” hateten direitora.

Nia mós informa katak hosi rendimentu ne’ebe mak ohin loron EDTL rekolla seidauk konsege kobre fali kustu despeza ba EDTL ninian hanesan fornesementu Mina ba iha Oli Pezadu Hera nomós Betanu. “Rendimentu ne’ebe ita hetan seidauk bele kobre fali ba gastu ne’ebe mak iha tanba ita hotu hatene katak uza Mina ba EDTL karun teb-tebes katak nian. (BT)