Asuransi


DĺLI----Prezidente Rejiaun Administrativu Enklave Oekusse no Ambeno (RAEOA) José Luis Guterres hateten katak Antes atu halao knar iha Rejiaun Administrativu Enklave Oekusse no Ambeno No Zona Ekomonia Espesial Merkadu Sossial (RAEOA-ZEEMS) uluk liu sei hasoru malu ho Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN) hodi husu opiniaun oinsa atu servisu hamutuk ho parlamentu nasionál kona-ba dezenvovimentu iha Oekusse.

“Ohin hau mai iha Parlamentu Nasionál tanba estadu Timor-Leste ne’e estadu metariu ne’ebé ita bele tur iha rai Oekusse ne’ebá maibe parlamentu ne’e ita nia ne’ebé hau mai antes atu ba Oekusse hau ohin hau mai atu informa ba nia sobre ideias ne’ebé atu ita bele implemta iha neba rona mos nia opiniaun sobre saida los mak ita bele servisu hamutuk tanba bazeia ba ita nia sistema nee parlamentu mak hola desizaun sobre orsamentu ne’ebé atu ba iha rai Oekusse neba.” Dehan José Luis Guterres ba jornalista sira hafoin remata sorumuk ho Prezidente Parlamentu Nasionál, Kinta-Feira (14/11/2019).

Lugu hateten iha tempu badak mos nia sei halo reuniaun ho lideransa husi governasaun ne’ebé mak maioria parlamentar hodi diskuti mos kona-ba orsamentu sira ne’ebé mak governu anterior iha ona.

“Ami iha mos Reuniaun ida ho lideransa AMP para bele ita rona partidu sira ne’ebé mak faz parte ba iha ita nia atuál governasaun ne’ebé maioria parlamentar, ideias ne’e primeiru ami iha problema balu keta iha kestaun ba iha orsamentu ne’ebé mak foin lalais aprova, administrasaun uluk mak halo orsamentu ida ne’e ami administrasaun foun ne’e sei hare hela tal-vez ita melhora orsamentu ne’ebé iha depois ami mos iha komisaun ida ne’ebé sei tur hamutuk para diskuti kona-ba orsamentu ne’ebé mak ami hakarak husu ami sei hakerek ba iha primeiru ministru para bele mai iha parlamentu nasionál”

Nia mos dehan sei tur hamutuk ho komisaun sira hotu hodi diskute kona-ba objetivu essensiais sira ne’ebé mak presija atu kontinua husi prezidente foun atu halo iha rai Oekusse durante nia mandatu. “Komisaun ne’e foun nia ne’ebé ami sei tur hamutuk para bele analiza orsamentu ne’ebé proposta, depois ita mos presiza hare objetivu esensiais ne’ebé mak ita hakarak ba iha rai Oekusse sei prensidus ka lae se lae entaun depois ami sei halo diskusaun ida para bele halo”. (BT)