Asuransi


DÍLI----Kompaña Lokal Caltech ne’ebe mak hari’I iha Timor-Leste desde 2000 ne’ebe nia servisu oinsa ba servisu na’in sira iha Mina no Gas to’o ohin loron konsege hala’o ona rekrutamentu ba ema hamutuk 165 to’o ohin loron.

Hosi nuneru ne’ebe Kompaña Caltech Rekruta ba servisu iha area Mina nian hanesan Offshore no Onshore. Tuir Co-Funder, Proprietor, Advisor Caltech Unipessoal Lda. Sheilla Abilio Corte Real de Caldas hatete CALTECH hanesan kompaña lokal ne’ebe mak hanesan halo nia aktividade kona-ba rekrutamentu ba iha oil and gas nian, Agora dadauk Caltech iha rekursu humanu hamutuk 165 iha offshore no Onshore.

“Caltech hanesan kompaña lokal ida, iha kuinesimentu bo’ot iha area Offshore no Onshore tanba ne’e durante hala’o operasaun iha Oil & Gas iha area Konjunta (JPDA-Sigla Inglesh). Nia sempre halo rekrutamentu ba traballador, Caltech nia ema servisu iha ne’eba, agora kuaze Atus 165 iha area Offsore no Onshore,” hatete Co-Funder, Proprietor, Advisor Caltech Unipessoal Lda, Sheilla Abilio Corte Real de Caldas ba jornalista Business Timor, iha CCD-Merkadu Lama, depois de Aprezentasaun Caltech, Sexta-Feira (04/10/2019).

Nia dehan, husi total unumeru traballador ne’e, ema na’in atus 100 servisu iha tasi laran (Offshore Bayu Undan) no ema na’in 65 servisu iha rai maran (Onshore) tamba ne’e sira servisu halai liuba iha area Engineering, Trade no sira seluk hanesan scaffolders. Alende, hosi traballador sira ne’e iha kapasidade ne’ebe ho diak tebes tanba Caltech halo rekrutamentu ne’e sempre hare ba nia kareira professional tanba sempre anunsia liu hosi jornal hodi assesu.

“Sim klaru, kuandu husi kompaña Driling nian, persija traballador se sira hare Caltech iha kapasidade para bele fo trabalhador sira ne’e, lori sira ba servisu iha neba entaun klaru katak Caltech se-anunsia liu husi jornal para Timoroan hotu-hotu bele hare no asesu i depois sira bele apply no hatama sira nia Curriculum Vitae (CV) tuir desijaun sira nebe sai mai,” esplika nia.

Nia dehan, Kompaña Driling bai-bain uja tempu ne’ebe badak mais menus fulan 3 to’o fulan 6 hanesan ne’e, ne’ebe kuadu sai mai doasaun sira ne’ebe mak persiza, ida naran Roustabouts nomos Reader tanba Caltech ninia posisaun rasik hanesan ne’e. Nia haktuir katak, Caltech ninia ezistensia ne’e besik tinan 20 ona halo operasaun iha OMS, “ne’ebe saida deit mak oportunidade??? saida deit mak halai liuba iha area ida ne’ebe relasiona ho Caltech sempre suporta para bele loke kampu trabalho ba Timoroan sira,” katak nia.

Nia Afirma Kompaña Chaltech la’os halo deit rekrutamentu maibe Chaltech rasik mos iha parseiru nebe mak bele servisu hamutuk hodi fo mos treinamentu ba sira ne’ebe mak hakarak hetan koinesimentu. “Treinamentu sira ne’ebe mak durante Caltech halo, balun ita haruka ba rai liur maibe hosi treinamentu ne’ebe iha spesifik liuba Offshore no mos iha relasaun ho Onshore nian. Hosi treinamentu ne’e sira hatene blasting, Painting Technicians, nomos Trade Trainees no ida tan mak scaffolders,” dehan nia.

Sheilla mos informa katak liu hosi anunsia kona-ba 18 bloku kuandu iha oportunidade Caltech bele partisipa nune’e bele halo rekrutamentu atu ba timoroan sira ba iha ne’eba tamba sira foin komesa loke bloku ne’e horseik, alende tinan oin mak foin loke prosesu tender ne’e, ne’ebe dala-ruma servisu ba ida ne’e sei loke iha tinan 2021, ”Informa Co-Profunder, Proprietor, Advisor Caltech Unipessoal Lda, Sheilla Caldas. (BT)