Asuransi


DÍLI----Sekretariu Estadu Kooperativa (SEKoop), husu ba Membru Organizasaun Kamponezes Timor-Leste hodi sai produtor ba prodsaun agrikola iha rai laran tanba durante ne’e produsaun agrikula sei menus tebes.

Tuir SEKoop Arsenio Pereira hatete MOKATIL atu deside hamutuk atu halao buat ruma hodi nune’e sai ejemplu ba jerasaun foun sira nune’e bele motiva oinsa bele hasae produsaun rai laran sai diak liutan, inklui mos sai koperativa Nasional hodi nune’e halao atividade oin-oin iha pais ne’e.

“Hau fiar tanba ita bo’ot sira mak sai produtor, ita bo’ot sira mak sai autor ho produsaun saida deit iha ita nia rai laran i hau fiar katak ita mak sei kaer merkadu no ita mak sei kaer industria Agrikuola ne’e, ”hateten SEKoop liu hosi diskursu iha Suku Gisu, Postu Administrativa Maubara, Munisipiu Likisa, Tersa-Feira (29/10/2019).

Nia dehan, Liu hosi industria kooperativa iha dekreitu Lei nu 16/ 2004 no iha Artigu 4 hatete momos katak iha ramos kooperativa 13 maibe iha ne’eba la’os hare deit ba Kooperativa Peritu, no Kooperativa Agrikula maibe iha Kooperativa Turizmu, iha Kooperativa Industria, iha Kooperativa Agrikula, iha Kooperativa Artezenatus nomos iha Kooperativa Kreditu sira. “Ho ida ne’e MOKATIL sai kooperativa multi sektoral signifika katak“ Iha ramos kooperativa sira ne’e ita mak sei ka’er hotu.

Ho ita bo’ot sira nia apoiu, ho ita bo’ot sira involvimentu iha kooperativa ita sei halo buat barak nomos Iha biban ida ne’e hau hakarak Alerta ba reprezentante sira ne’ebe tuir dadus ne’ebe ke iha katak agora dadauk ita iha membru MOKATIL iha territoriu tomak iha 72 mill ne’ebe ke envolve-an iha kooperativa multi-sektoral. Hau fiar katak iha kada komite baze sira ne’ebe ke iha sei involve-an hotu iha kooperativa produsaun ka iha kooperativa multi-sektoral ne’e no sei bele halo produz barak liutan,” katak nia. 

Nia husu ba iha populasaun sira atu oinsa bele utiliza rai ne’ebe mak iha no labele abandona rai maibe tenke utiliza rai hodi transforma rai sai sosical nomos bele sai ekonomia iha uma no familia hodi kontribui ba kresimentu ekonomia nasaun ninian. Nia dehan se timoroan la halo produsaun mak Timoroan sei depende nafatin ba importasaun hosi rai sel-seluk liliu hosi nasaun vizinu sira mak sei importa tan ne’e atu hases produtu importasaun timoroan tenke halo produsaun iha rai laran.

“Tanba ne’e reforma rai ne’e hodi produz hare, reformasi rai ne’e hodi produz produtos agrikola, so liu hosi ida ne’e mak ita bele muda ita nia moris i kooperativa tenke sai na’in ho buat hot-hotu, sai na’in ba buat hot-hotu signifika saida ???, katak“ hahu hosi produsaun to’o iha merkadu ita bo’ot sira mak sai na’in no Sentru ida ne’e ita bo’ot sira mak sai na’in nune’e Governu so fasilita ita bo’ot sira mak sei sai na’in no sentru ne’e ita hahu ida ne’e maibe sei alastra ba iha fatin hot-hotu,” Afirma SEKoop. (BT)