Asuransi


DÍLI----Sekretariu Estadu Kooperativa (SEKoop) hahu harii politika ba iha setor kooperativa iha Nivel baze liu-liu populasaun sira oinsa bele iha inovolvimentu ba iha aktu estratejia Dezenvolvimentu iha baze.

Tuir SEKoop Arsenio Perreira da Silva hatete iha tinan hirak liuba iha Kooperativas hamutuk atus ida resin (100) maibe barak mos la eziste kleur ona atu dezemvolve kooperativas sira ne’e ba oin tanba ne’e SEKoop planu sei apoiu fila fali oinsa bele dezenvolve diak liutan kooperativa sira ne’ebe mak iha.

Tuir dekreitu Lei Governu bele fasilita liliu ba kooperativa lala’ok diak, Maibe desizaun nafatin liu hosi Asembleia Jeral dos membrus kooperativas sira atu oinsa bele dezenvolve diak liutan.

“Hau hanoin prioridade ba setor Kooperativa maka ita estabelesimentu ba nivel populasaun ba iha setor kooperativa tamba ninia Involvimentu maka aktu stratejia Dezemvolvimentu iha nivel Instituisaun nomos SEKoop nia Vizaun fo dalan katak Ai-rin pilar importante ida ba ekonomia ne’e mos setor kooperativa hola parte iha ne’eba alende liga ho setor sel-seluk,” hateten Sekretariu Estadu Kooperativa Arsenio Perreira ba jornalista BT, iha Edifisiu SEKoop Fomenru-Mandarin, Kuarta-Feira (23/10/2019).

Nia dehan, Durante tinan ida resin ona SEKoop iha ninia Stratejia Dezemvovimentu mak atu hare ba Involvimentu Kooperativas sira iha kraik bele lao diak liu iha kraik nune’e kontribui ba dezenvolvimentu nasaun ninian. Nia hateten, durante ne’e Populasaun barak iha Involimentu ho numeru kooperativa bo’ot maibe ohin loron menus tebes tan ne’e SEKoop planu oinsa hamoris fila fali koperativa iha nivl populasaun ninia.

“Hau hanoin ohin loron balun impresta iha kooperativa ne’e liliu hight heath maximu komesa hosi rihun $15 ($15.000) tun mai rihun $7.5 ida ne’e maximum, mais minimum ne’e fo impresta rihun $1 par bele sustente familiar depois osan hirak foin buka mak tama fila fali,” Afirma nia.

Nia saliente liutan katak, Mandatu VIII Governu Konstituisional iha nia politika ida katak atu hasa’e dezemvolvimentu Setor Kooperativa ba setor produsaun. “Agora iha preoridade ida ne’e liliu mandatu SEKoop nian iha VIII Governu katak hasa’e Dezemvolvimentu ba setor produtiva ne’e hahu hosi kooperativa Kreditu sira ne’e i Governu Fasiltas ba Jestaun, ajuda material par oinsa kooperativa ne’e mos hola parte ba produsaun,” reajente nia.

Tamba ne’e mak banhira SEKoop hare nivel populasaun sira iha involvimentu diak ona no agora fokus fali ba iha kooperativa produsaun.
“Ami halo fokus nia ba Iha kooperativas produsaun, programa nebe mak iha no aktividades ne’ebe mak iha SEKoop nian ne’e hare mos ba iha kooperativa produsaun nian oinsa bele aumenta sira nia kunatidade ba iha rai laran ne’e,” afirma Arsenio. (BT)