Asuransi


DÍLI----Komisaun Funsaun Públika (KFP) liu husi Prezidenti (KFP) hamutuk ho estrutura Aprezenta Proposta Lei foun ba Xefi Governu Taur Matan Ruak, kona-ba lei foun ne’e hodi kontrolu sistema forsa servisu Funsionáriu Públiku iha Timor-Leste.

Lei foun ne’e refere maske prepara tinan rua nia laran, maibe foin aprezenta ba Xefi Governu ho razaun situasaun polítika iha rai laran, hodi halo impedimentu ba lei refere. Tuir Prezidenti Komisaun Funsaun Públika (KFP) Faustino Cardoso Gomes hatete kona-ba lei ne’ebe mak aprezenta ba primeiru ministru ne’e hodi bele lori Konsellu Ministru.

“Kona-ba Proposta Dekretu Lei kona-ba Forsa ba servisu iha Funsaun Públika nian, no dekretu lei ida ne’e komisaun prepara tia ona, ne’ebe mak durante tinan rua nia laran, tanba evolusaun Polítika ne’ebe la’o durante ne’e, ohin KFP mai aprezenta ba PM, atu nune’e bele tuir bele lori ba iha Konsellu Minisitru (KM),” dehan Prezidenti Komisaun Funsaun Públika (KFP) Faustino Cardoso Gomes hafoin aprezenta lei foun ba PM ba Jornalista sira iha Palásiu Governu, Kinta-Feira (04/09).

Prezidenti hatutan objeitivu husi dekretu lei ida ne’e, atu oinsa bele iha mekanismu ida diak, hodi kontrola Forsa servisu iha Komisaun Funsaun Públika. Nia esplika durante ne’e rekrutamentu ba funsionáriu iha nivel instituisaun estadu ida-idak, ne’ebe mak la’o deskontroladu, ne’ebe ikus mai bele risku ba sustentablidade finanseíru ba Estadu.

Tanba ne’e buka atu hare ida ne’e, iha kontrolu ne’ebe diak no atu define mos durasaun kontratu ne’e too bainhira no oinsa sira ne’ebe mak idade liu ona 60, ne’ebe dekretu lei ida ne’e koalia kona-ba situasaun sira ne’e. Faustino haktuir kona-ba promosaun ninian, ne’ebe mak ita hotu akompaña katak, oras ne’e la’o hela teste ba promosaun ne’ebe mak iha, funsionáriu públiku hamutuk 9355 mak atu sai kandidatu ba teste formasaun ida ne’e.

Prezidenti KFP sujere to’o ohin loron ita konsege halo ona teste 55% ne’ebe mak husi totál ida ne’e, no teste ne’e sei la’o to’o loron 19 fulan Setembru konklui, ne’ebe mak iha rezultadu sei fo sai iha miadus fulan Outubru. Nia esplkia ajenda ida fali buat ida mak KFP koalia mak selesaun por méritu, ba kargu diresaun sefia sira, Ministériu hot-hotu oras ne’e maiória iha tiha ona ba sira nia estrutura orgánika, no sira sei buka klean liutan ho definisaun kona-ba departamentu sesaun no diploma ministerial sira.

Faustino haforsa orsa ne’e mos halo nomeisaun provizóriu ne’ebe mak liu husi modalidade subtituisaun, komisaun halo ekstensaun ba sira ne’ebe mak iha, loron 31 fulan Dezembru, ba oin KFP hanoin katak, tenki selesaun ho por méritu teste ba sira ne’ebe mak atu kargu diresaun sefia, ne’ebe mak komisaun sei halo komunikasaun kordenasaun ho ministériu no instituisaun sira seluk.

Tanba ne’e koalia kona-ba interligasaun ninian, interligasaun ne’ebe mak sei halo entre KFP hamutuk ho Ministériu Finansas (MF), liu-liu liga ho sistema dadus, atu oinsa asegura sistema ida ne’ebe mak la fo fatin ba iha funsionáriu matebian no Saláriu Dupla, ne’ebe mak nia prosesu sei la’o hela, no iha planu iha loron 4 fulan Novembru sei halo lansamentu ba públiku sira. (BT)