Asuransi

Julio Alfaro
Julio Alfaro

Julio Alfaro
DILI----Julio Alfaro hanesan uniku investor timoroan ho asaun ka saham 4,49% iha Timor Telekom deklara preokupa tebes ho karta husi Ministru Defesa Vietnan ne’ebe oras ne’e halao mos nia negosiu telekomunikasaun Telemor iha Timor-Leste, hakarak mos hola saham Portugal Telecom iha TT.

“Hau hakarak fo informasaun katak iha loron 25 Febereiru 2015 kompania Telemor haruka  karta ida ba iha Timor Telecom hakarak atu sosa sahan Portugal Telecom ninian tanba Ministeriu Defesa Vietnan ninian ne’ebe hetan ona lisensa halo operasaun iha Timor Leste haruka karta ba iha Timor Telecom katak nia hakarak sosa Portugal Telecom ninian,” dehan Julio Alfaro ba BT iha nia knar fatin Fomentu Dili Sesta – Feira (06/03).

Tuir nia katak saham Portugal Telecom laos deit ona kompania Fiji mak sosa maibe Telemor mos hakarak sosa saham refere no sai prekupasaun ba iha publiku. “Saham laos deit ona kompania Fiji mak hakarak atu sosa liu-liu Telemor hakerek ona karta katak nia hakarak atu sosa ne’e prekupasaun boot ne’e ita hare klaraente katak ema husi rai liur liu - liu ministeriu defesa Vietnan hakarak atu kuasai siguransa informasaun iha Timor Leste prekupasaun ida ne’e laos ami asonista deit maibe prekupasaun ne’e mos husi funsionariu ne’ebe mak servisu iha Timor Telekom, prekupasaun ne’e mos timoroan hotu preokupa,” deklara nia ba BT.

Tan ne’e nia dehan wainhira Estadu Timor Leste mak laiha hanoin atu bele hola saham Portugal Telekom no kompania estranjeiru mak hola, Timor Leste nia indepedensia nafatin maibe sei kauza siguransa infromasaun pais nian la garantia ona tanba sensibilidade seguransa ita nian iha ona nasaun seluk nia liman. Julio garante katak Estadu Timor Leste iha konfiasa boot husi povu tenke sosa saham Portugal Telecom hodi publiku bele iha konfia ba iha siguransa informasaun rai laran.

“Se wainhira estadu sosa telekomunikasaun Portugal Telekom nian premeiru konfiasa ami iha estadu Timor Leste tenke sosa, se estadu Timor Leste la Sosa ami laiha konfiasa tanba iha kompana Telekomunikasaun 3 liliu rua telekomunikasaun laos privadu tanba kompana estadu nian , ne’e duni sir abele lakon osan maibe sira sei halo kompitisaun hodi hadau kompana ita nian,” katak nian.

Relasiona ho karta ne’e, BT koko konfirma ba Diretor Telemor maibe seidauk iha komentariu tanba prekupa ho servisu balu. Tuir karta ne’ebe BT asesu ne’e hato’o husi director jeral Telemor iha Timor Lete  ba iha Timor Telekom iha loron 25 fulan kotuk katak sira interese tebes atu hola saham  PT nian iha TT. (BT)