Asuransi


DÍLI----Bazeia ba reuniaun Konsellu Ministru, Ministériu Finansas Aprezenta hela autorizasaun ida husi Konsellu Ministru atu assina nota entendimentu importante ho Governu Australia. Assina nota intendimentu importante refere ho nia objetivu atu oinsa bele apoiu TL ninia inisiativa iha rezilenssia komunitaria no kooperasaun ekonomika durante pamdemia COVID-19 iha Timor-Leste.

Asina akordu refere sei assina direitamente husi Ministra Interina Financas Sara Lobo Brites ne’ebe governu tau fiar ona, inklui assina nota refere sei halao iha Nasaun Australia iha tempu badak. Tuir Ministru Kordenador Asuntu Ekonomiku Fidelis Manuel Leite Magalhães informa katak liu husi runiaun konsellu Ministru Primeiru Ministru Taur Matan Ruak fó kompetensia ba Ministra Finansas hodi assina nota entendimentu ho Governu Australia ba orsamentu refere.

“Ohin Ministeriu das Finansas (MF) aprezenta ne’ebé relasaun ho autorizasaun atu bele selebra akordu ida entre Timor-Leste ho Australia, hodi kontribuisaun finaseiru direta husi Governo Australia apoiu osan direta mai iha Governu Timor-Leste ho valor milloens $7 dolares Amerikanu, (Millaun $7 dolares Australiano),” Hateten Ministru Koordenadór Assuntus Ekonómikus (MKAE) Fidelis Manuel Leite Magalhães ba Jornalista sira hafoin remata Reuniaun KM, Iha salaun Auditóriu Ministériu Finansas, Kinta (21/05).

Nia hatete, fundu ne’ebe governu Australia Apoiu atu oinsa bele inisitiva TL nia rezilenssia komunitaria no kooperasaun ekonomika iha Timor-Leste durante pandemia COVID-19,” Alende ne’e mos laos deit asina nota ho Governu Australia maibe sei asina koperasaun mos ho organizasaun Internasional organizasaun internasionál traballu ne’ebé fó apoiu $700.000 dolares. (BT)