Asuransi


DÍLI----Sentru Integradu Jestau Ba Krize (SIJK) iha loron 20 fulan Maiu, hato’o ba públiku katak, numeru surtu Corona Virus (COVID-19) iha Timor-Leste kazu pozitivu iha fatin Izolamento Vera-Cruz mamuk ona no hein teste rezultadu laboratóriu na’in-253. Porta-Voz SIJK, Dra. Odete da Silva Viegas aprezentasaun dadus ba surtu Corona virus (COVID-19), kazu teste laboratóriu negativu na’in-1256, no kazu teste laboratóriu na’in-1533.

“Total akumulativu ba teste laboratoriu hamutuk na’in-1533, total hein rezultadu laboratóriu na’in-253, total kazu konfirmadu matein na’in-24, kazu rekoperadu mantein na’in-28 (na’in-4 provavel, na’in-24 husi konfirmadu), kazu foun laiha, total rezultadu laboratiu negativu na’in-1256,” Hatete Porta-Voz SIJK Dra. Odete da Silva Viegas ba jornalista sira iha SS-SIJK, CCD, Kuarta (20/05).

Nia hateten, Total kazu akumulativu ema sira ne’ebé sei iha karantina no Auto-karantina Díli no munisipiu hela na’in-87 kompara ho horseik numeru tun, ho profisionál saúde numeru aumenta na’in-11 sei iha karantina. “Total ema sei iha karantina obrigatoriu hamutuk na’in-87, karatina obrigatoriu na’in-44, iha Díli na’in-38, no iha munisipiu na’in-6, Auto-karantina hamutuk na’in-43, husi Díli na’in-38, iha munisipiu na’in-5, profisionál saúde numeru aumenta na’in-11 sei iha karantina” informa nia

Porta-Voz esplika, dadus sira ne’ebé mak liu ona periodu karantina no kumpri ona regras karantina iha loron sanulu resin haat (14), hamutuk na’in-2250, (Díli na’in-1750, no husi munisipiu na’in-500). “Aproveita mos oportunidade ida ne’e hakarak fó hanoin ba maluk hotu, katak Timor-Leste agora zero kazu ba COVID-19, rezultadu ida ne'e esforsu ita hotu nian, ita konsege konten, detekta, izola no trata.

Susesu nebe ita hetan fó liu tan motivasaun no dezafia ita hotu ba serbisu todan lubun bo’ot ne’ebé hein ita hotu nia kontribuisaun iha etapa tuir mai, so ho serbisu fó liman ba malu, unidade mak ita bele ultrapassa bareira sira hotu no hatudu ba mundo katak Timor-Leste mos bele,” Dehan Odete.

Dra. Odete dehan, Serbisu vigilansia, triajem sei kontinua hala'o iha teritóriu laran tomak, husu nafatin autoridade no komunidade hotu atu bele serbisu hamutuk ho profesionál saúde sira ne’ebé dezempeña hela sira nia papél iha terenu. Nia hatutan, Aproveita mos atu atualiza ba ita bo’ot sira hotu kona-ba assembleia mundiál de saude ba dala-73 monu iha loron 18 no 19 de Maiu 2020, nebe Timor-Leste mós partisipa iha eventu ida ne'e.

“Assembleia mundial ba saúde hala'o tuir virtual Ba dala uluk. Delegasaun Timor-Leste iha nia deklarasaun aktualiza mos ho situasaun atual Kona-ba prevensaun no kontrolu COVID-19 iha Timor-Leste no aprecia mos apoiu Organizasaun Mundiál saúde no parseiru sira hotu. Membru estadu sira adopta ona rezulusaun COVID-19 ne’ebé mak apela ba evolusaun, independente no komprensivu inklui resposta internasionál, maibé la limita, OMS nia prestasaun,” Informa nia. (BT)