Asuransi


DÍLI----Timor-Leste ho nia populasaun porsentu 75 maioria povu Agrikultura maibe relasiona mudansa klimatika ka bailoron naruk ne’ebe akontese iha tinan ne’e, Rejiaun Administrativa Espesiál Oekusi-Ambeno no Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu (RAEOA-ZEESM) Natar sira kuaze pursentu 95 (95%) sai abandonadu.

Tan ne’e, mezmu Governu anterior buka meius atu dezenvolve area produtiva hanesan natar maibe iha realidade mudansa klimatika natar sira ne’e labele halai ho razoens bee mota TONO tinan ida ne’e maran. Nune’e, iha tinan kotuk mós Eis-Prezidente RAEOA-ZEESM Mari Alkateri harii ona Barazem boot ida iha Tono atu sai odomatan ba natar iha Oekusse hodi dezenvolve pilar agrikultura liu husi natar maibe mudansa klimatika komunidade sira labele halai natar hotu.

Reprezentante Sekretariu Agrikultura-Diretor Rejional Agrikultura RAEOA Cerílio dos Remédios hatete bazeia ba mudansa klimatika iha tinan ida ne’e Oekusse (RAEOA) triste tanba kuaze pursentu 95 natar lahalai (abandonadu) tan ne’e, espera ba oin udan been bele tun atu nune’e bele halai natar. “Iha tinan ida ne’e ita infrenta iklima kuaze 95 pursentu natar sira too ohin loron seidauk halai (seidauk kuda)” hateten Sekretariu Geral Agrikultór RAEOA ba Jonalista BT, iha Hotel Timor, Kinta (05/03).

Nia dehan, natar pursentu 95 seidauk hala’i tanba husi fasilidades ne’ebé ke governu anterior hari’i ona Barazen ba bee nian maibe maran hela entaun komunidade sira seidauk hala’i natar iha tinan ida ne’e. Ne’e dunik, hare ba progresu dezenvolvimentu area agrikultura iha Oekusse liliu setór produtiva area natar nian hare katak iha tinan kotuk ba progressu husi produsaun ne’ebé ita hatene katak por hectare kuandu ita kuda tuir tekniku Legou ne’e bele hasa’e produsaun too 7-8 toneladas.

Depois ba sira ne’ebé kuda tuir konvensional ne’e kuaze husi 3 toneladas sa’e too 4 toneladas ne’e sira kuda tuir konvensional par oinsa dezenvolve diak liutan. “Maibe agora mudansa klimatika mota Tono maran entaun komunidade sira iha ne’eba ne’e lahalai natar hotu kuaze pursentu 95 kedas,” katak nia. Nia hatutan, hanesan reprezentante governu lokal espera ba oin udan been tun mak’as par komunidade sira iha Oekusse bele halai natar ona.

“Ita espera katak ba oin kuandu udan ben tun mak’as liu tan par bele hala’i natar sira ne’e tanba kuaze maioria iha parte tasi ibun ita hare seidauk hala’i hotu ida nemak situasaun ne’ebé ita infrenta hela iha tinan ida ne’e ba area produsaun alimentar nian,” hateten nia. Purkuantu maioria iha parte tasi ibun finalmente komunidade sira infrenta mak ba natar nian enkuandu udan ben laiha komunidade sira area Tono mai too tasi ibun moris ladun hakmatek bainhira hasoru difikuldade.

Nia kontinua hateten, komunidade sira iha Oekusse ne’eba kuaze halai natar ne’e 100 hektares hanesan ne’e tanba maioria seidauk book, entaun, tinan ida ne’e ita infrenta ba area produsaun. Nia dehan, hala’i natar 100 hektares nemos husi bematan ne’ebé mak iha maibe ida ne’e ladenpende hotu tanba bee matan ne’ebé mak iha ne’e volume mós tun ona, Purenkuantu udan been latun.

Ne’e dunik, komunidade sira iha prinsipiu atu dezenvolve area natar iha Oekusse no ami mos kadaves hatoo ba sira atu dura la obriga tanba bee matan ne’ebé mak iha komunidade sira hare tenke fahe bee emtermus kada area. Maibe kuandu bee husi rai rasik laiha bee oinsa bee ne’e tahan netik husi irrigasaun, nune’e bee ne’ebé ita halo ba area sira ne’e tanba ne’e mak ita nia defikuldades bee matan ne’ebé natar sira iha.

Maibe balun hateten katak sei admira tanba bee ne’ebé atu utilize ne’e keta latoo karik ida nemak komunidade sira iha Oekusse ne’ebé preokupa hela.
“Tanba nemak bee too agora mos komunidade sira atu konsumu mos sei araska satan ba nessesidade agrikultura ne’e,” afirma nia. (BT)