Asuransi


DÍLI----Autoridade de Inspesaun e Fiskalizasaun Atividade Ekonomia Sanítária Alimentar, (AIFAESA), loke seminar ho tema “Divulgasaun Informasaun kona-ba Regulamentu Atividade Ekonómika Iha Timor-Leste” hodi divulga mós servisu AIFAESA nian ba públiku.

Tuir Koordenadόr AIFAESA Abilio Oliveira Sereno hatete, ohin AIFAESA Loke Semináriu atu haforsa empreza sira bele hatene diak liutan Informasaun kona-ba Lala’ok Regulamentu Atividade Ekonomika sira Iha TL tanba empreza balun seidauk hatene kle’an informsaun hosi Autoridade Inspeksaun Atividade Kontrolu Aihan ninia regulamentu, Tan ne’e, Autoridade Inspeksaun Aktividade Kontrolu Aihan hafahe ninia regulamentu liu hosi seminariu ida ne’e atu bele fό oportunidade ba operador ekonomiku sira bele kuinese diak liutan informsaun sira.

“Liu hosi seminariu ida ne’e bele fό oportunidade ba operador ekonomiku sira oinsa bele hatene didiak nia-kna’ar bainhira instituisaun ne’ebé iha ligasaun ho Inspesaun Atividade Kontrolu Aihan halo inspeksaun ba sira nia aktividades ekonomikas sira, empreza hatene tiha ona regulamentu operador ekonomiku liu-liu servisu AIFAESA nian," Lia hirak ne’e hato’o hosi Koordenador AIFAESA, Abilio Oliveira Sereno, ba jornalista sira iha Salaun Delta Nova, Sexta-Feira (27/12/2019).

Tan ne’e, regulamentu barak mak ohin AIFAESA koalia i nune’e mόs regulamentu uitoan mak sei permite ba AIFAESA. “Ami ohin koalia regulamentu barak maibe iha regulamentu oituan deit mak permite ba AIFAESA hodi halo inspeksaun ba empreza sira” afirma nia. Nia dehan, nune’e mos regulamentu hanesan Gazolina kuandu laiha atu ense ba kareta, atualiza ba inspeksaun mos susar. Nia afirma liutna katak AIFAESA mos sei iha desligasaun kona-ba laboratorium tanba atu halo inspeksaun ba aihan sira maibe laiha laboratόrium.

“Ami mos hanesan se desligasaun no laboratoriu laiha atu halo inspesaun oinsa halo ezemplu iha terenu kona-ba tua manas maibe seidauk iha diploma ida ne’ebé regula kona-ba komersializasaun kona-ba tua manas, tanba ne’e hau dehan rotu laran ne’e importante tebes tenke diploma ida hodi regula konsumidor sira oinsa hola produtu ida hatene ona katak produtu ne’e saida, halo iha loron no termina iha loron saida” hateten nia.

Nia hatutan, rotuazen kada produtu hakerek ona halo saida no validade komesa termina maibe rotu laiha importante ba konsumidor sira, ita atu defene kria diploma ida para regula ba ida ne’e. Nune’e, barak mak seidauk iha, kona-ba rejislasaun ne’ebé seidauk iha mesmu organilu mos buat barak la iha laran. (BT)