Asuransi


DÍLI----Laureadu Nobel Da Paz, Dr. José M. Ramos Horta, husu ba juventude sira atu hala’o estudu barak liu iha area tekniku, tanba ohin loron merkadu servisu ezije barak liu ema ho abilidade no kapaidade iha area tékniku nian.

“Ba estuda Mekaniku, estuda Elektrisidade, doutoramneto iha Korea la presiza, doutoramento Sospol nian, maibe iha Australia iha Korea presisa liu mak Tekniku sira,” Ramos Horta hato’o mensajen,ne’e wanhira sai orador ba seminario komemorasaun 12 Novembru iha CCD, Dili, Segunda-Feira (11/11/2019).

Horta hatete juventude sira ba servisu iha Korea no Australia oportunidade di’ak atu servisu no simu osan, osan tama iha Timor no mos iha Familia. Tanbá Korea nia servisu la hanesan iha Timor, no fo oportunidade ba servisu atu manan etika kultura no servisu nian. “Ba servisu iha Korea ou iha Australia, oportunidade servisu simu osan, osan tama iha Timor no familia, ita manan kultura servisu nian, Tanbá Korea servisu la hanesan ita, ba Korea oportunidade para manan etika kultura servisu nian,” Nia hatan.

Ba servisu iha ema nia rain atu hetan esperensia formasaun nia, no ho komportamento ne’e di’ak, Tanbá Korea nunka relasaun ho Timoroan. “Hetan esperenisia Formasaun ruma, ha’u koalia hanesan ne’e Tanbá sira nunka relasaun no servisu ho Timoroan sira, Wanhira ba servisu iha Korea tenke komportamentu di’ak,” dehan nia

Ramos Horta husu mos ba embaixadora Australia atu aumenta fixa traballadores nian, fulan neen ba tinan 2. “Ha’u ko’alia ho Embaixador Australia favor aumenta fixa Timoroan nian, agora aumenta fulan neen ba tinan rua,”deklara nia. Nia husu ba juventude sira, labele ba estuda hotu iha area Sosial Politik (Sospol) maibe ba estuda hamutuk ho SEFOPE iha Tibar kona-ba tekniku no eletrisidade.

“Ita bo’ot sira estuda kursu ruma labele hotu-hotu Sospol, no Humanidade, favor ida ba estuda tekniku profisional iha Tibar ho SEFOPE,” afirma nia. Timoroan sira hakarak ba servisu iha Korea no Australia, atu sustenta moris, presisa prepara fisiku no matenek iha tekniku. Ramos husu ba juventude sira la bele, hemu no fuma atu labele estraga saúde wanhira ba servisu iha Korea no Australia.

Entretantu Sekretario Estado Juventude Desporto Nélio Isaac Sarmento, hatete problema dezempregu nudár problema nasionál ne’ebé Timor-Leste hasoru ohin loron. “Dezempregu situasaun bo’ot ida ne’ebé Timor infrenta, ha’u hanoin problema ida hanesan ne’e tenke solusiona, entermu imvestimento iha termo Legal, kria produsoens, atu ema hot-hotu marka servisu ida ne’e mak sei difikulta,” dehan nia

Nélio Issac dehan temi Dezempregu ne’e laos hot-hotu servisu iha kantor no sai funsionario, maibe dezempregu ne’e juventude bele kria rasik. “Dezempregu ne’e laos servisu hotu hanesan funsionario, no tenke servisu iha kompaña bobot, maibe husu ba joven sira, servisu ita mak kria rasik,” hatan nia.

Nia hatutan servisu hotu iha korea no Australia ne’e presisa mentalidade no fisiku ne’e forte no saúde ne’ebé saudavel, atu responde ba ita atu servisu iha Korea no Australia. “Ita servisu kuando forte ne’e komforme ba ita nia fisika ne’e, saúde no hahalok, ita tenke muda ita nia karakter no fisiku ne’e responde ona ita ba servisu iha Korea,” Nia husu mos juventude sira servisu ne’ebé servisu iha Korea no Australia presiza Saúde di’ak no mentalidade no fisiku atu servisu, atu nu’une’e responde ba ita nia nesesidade. (BT)