Asuransi


DÍLI----Governu liu hosi Ministeriu Transporte no Komunikasaun (MTK) halo lansamentu hodi reativa fila-fali transporte Aero ho vou Royal Bhutan Air Lines ne’ebe nia operasaun Dili-Singapura.

Tuir MTK José Agostinho da Silva hatete Governu halao lansamentu operasaun primeiru ba Vou Royal Bhutan Air Lines ne’ebe mak sei halo rote ba Dili-Singapura nomos sei semo kada semana dala rua tamba aviaun ne’e hetan Charterd hosi Air Timor no hahu hala’o operasaun kontinua iha Timor-Leste hodi fasilita pasajeiru sira.

“Ohin loron importante ba Timor-Leste ne’ebe Ligasaun Aero hosi Singapura mai Timor-Leste reativa fali hodi fo Diversifikasaun ba koneksaun Aero sira ho Timor-Leste,”hateten Ministru José Agostinho da Silva ba jornalista sira iha Salaun VIP Aeroportu Nikolau Lobatu, Kinta-Feira (31/10/2019).

Nia dehan, governu reativa fali rute Timor-Leste no Singapura nu’udar politika no esforsu Governu Timor-Leste hodi kria konektividade iha setor transporte Aero mai rai laran. Agostinho dehan Situasaun Aero Timor-Leste ba Rai seluk sai dezafiu bo’ot ba sistema Aviasaun tomak ho Nune’e Governu aproveita tiha ona politika nasional de aviasaun sivil hodi estabelese prioridade no asaun konkreitu atu dezenvolve aviasaun sivil iha Timor-Leste no atu loke Ligasaun oin-oin hosi rai seluk.

Ho nune’e hodi Governu nia naran apresia ba kompania Air Timor ho nia esforsu ne’ebe mak bele chartered (aluga) tan aviaun mai Timor hodi fasilita diak liutan sidadaun rai laran nomos estranejiru.

“Ami apresia teb-tebes esforsu Air Timor hodi loke Fali Dili-Singapura hodi nune’e bele fasilita pasajeirus sira ne’ebe hakarak halo viagem iha rote ne’e nomos fo alternative ba rotas mak eziste ona no liu hosi Royal Bhutan Air Line ida ne’e, nu’udar pasu positive,” afirma Ministru José Agostinho.

Ministru José Agostinho haktuir, Esforsu ne’e liu hosi Autoridade Aviasaum Civil Timor-Leste (AACTL), hetan kna’ar atu halo regulasaun ba setor aviasaun civil iha Timor-Leste hodi fo kondisoens ba operadores aeros sira bele halo sira nia aktividades ho seguransa ne’ebe bele fo benefisiu ba povu Timor-Leste nian.

“Hanesan ho aktividade Turizmu Investidores Sira nomos ema Timor ne’ebe bele ba liur atu halo servisu ka seluk-seluk tan. Tamba ne’e Konektividade Diversifika hosi Fatin oin-oin mak sai hanesan elementu ida importante teb-tebes atu fo Impulsu ba Dezemvolvimentu ekonomia ba Nasaun TL,” katak nia.

Alende ne’e mos Presidente AACTL Ana Rosalia Haktuir tan katak AACTL Servisu hamutuk ho elementu Drukair no Air Timor desde iha loron 2 fulan Agostu hodi garante katak operasaun ida ne’e priense Rekezitus tuir leis no regulamentu Timor-Leste nian no assegura katak iha kondisaun safety no securety tuir padraun internasional ICAO nian.

“Servisu ne’e kompleta tiha hotu mak loron ohin hau bele anunsia no fahe informasaun ba publiku katak Aviaun hosi kompania Druk Air hosi Bhutan, chartered hosi Air Timor hahu ona nia operasaun ba Rota Singapura-Dili-Singapura,” dehan nia.

Tamba ne’e Royal Bhutan Air Lines ne’e sei hala’o rote hosi Dili-Singapura ho passajeirus hamutuk 118 no ho pressu de billeti ho $277, Ho nue’e Operasaun ne’e sei hala’o dala rua semana-semana kada Quinta no Domingu. “Ho nune’e Hau fo votus katak Ligasaun Aereu ida ne’e la’o ho maka’as no bele expande hodi Aumenta nia Frequensia ba future,” Informa Ana Rosalia. (BT)