Asuransi


DÍLI----Ministra Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) Dulce de Jesus Soares informa dala barak inan aman la haruka oan ba eskola tanba la iha osan atu hola farda ba oan sira atu ba eskola.

“Hau hare farda barak mak tuan maibe hau atu hateten deit katak professor sira lalika tau osan bo’ot ba iha farda eskola nia tanba ita Timor ne’e ita nia familia bo’ot uma kain ida iha oan nain lima ga nain hitu entaun se eskola ida mak uma kain ida nia oan ba eskola nain 3 ga 4 iha eskola ida eskola ne’e kuandu sira rejista sei sosa farda ho folin $15 ba leten tan ne’e hau fiar katak inan aman barak mak la iha osan atu selu farda hirak ne’e,” ministra edukasaun informa hafoin halo inaugurasaun ba pre-eskolar iha resintu eskola filial 12 de Outubru Tasi Tolu, Sesta-Feira (25/10/2019).

Ministra hateten farda eskola sai risku bo’ot ba labarik atu assesu ba iha edukasaun. “Oan balu labele ba eskola tanba deit inan aman la iha osan atu sosa farda ba nia oan sira tanba ne’e ministra edukasaun husu ba eskola hotu atu labele preokupa liu ba iha Uniforme eskola nia,” dehan nia. Ministra edukausan mos informa katak diak hare ba labarik sira hatais farda uniforme maibe iha fatin seluk ladiak iha inan aman balu la iha kbiit atu hola farda ba nia oan sira,”

Ministra hateten, diak liu la iha farda maibe mai eskola ho ropa ne’ebé mak mos tanba tau farda obrigatoriu to’o ikus hamosu problema ba inan aman. Tanba iha konstituisaun RDTL hatu’ur katak husi primeiru ano to’o iha 9 ano obrigatoriu assesu ba iha eskola gratuita no governu la haruka estudante sira atu selu sentavu ida maibe oras ne’e kustu ida ne’ebe mak mosu fali obrigatoriu no gratuita refere sai fali kustu ba farda ne’ebé mak boot tebes, nia dehan. Ministra hatutan iha tinan oin ministeriu edukasaun mos iha planu ida husi primeiru ano, nonu anu sei la selu eskola. (BT)