Asuransi


MANATUTO----Iha loron 19 Juñu 2020, Ministru Agrikultura no peskas, Eng. Pedro dos Reis, Akompaña husi Diretor Geral Florestas Kafè no Plantas, Autoridade lokal, Komandante polisia Munisipiu Manatuto, Veteranus, Madre no Komunidade sira hala'o lansamentu kuda Ai-fuan hodi promove Ai-fuan ho valor a'as bele hadi'a Ekonomia familia.

Inisiativa Kuda Ai-Fuan ho varidade hanesan: Has, Sabraka, Buanaga, Salak, Rambutan, Maek, Hudi, hamutuk hektares 4 Lansamentu husi Ministru Agrikultura no peskas, Pedro dos Reis, iha Aldeia Fehuk Ring, suku Uma Boku, Munisipiu Manatuto.

Hau hare inisiativa ne'ebe kapas tebes ukun-an depois de tinan 20 Ministeriu Agrikultura no peskas liuhusi Diresaun Florestas hakarak duni hari grupu ida ne hanesan exemplu ida tamba ideia ne'ebe grupu Ring Kmanek hamosu ida nemak susesu sai ona exemplu ba timor, husi Ministeriu Agrikultura prontu atu fó apoiu liuhusi bibit, tekniku, no tenki iha kolaborasaun diak husi grupu Ring Kmanek ho Ekipa tekniku Florestas nian, Tenik Ministru MAP Pedro dos Reis.

Governante ne'e haktuir katak Programa ne'e hahu kedan husi Grupu refere laos husi Governu, ida nemak Ministeriu prontu apoiu ba grupu refere liuhusi Diresaun Florestas. Aumezmu tempu xefe Grupu Amuzi Magno hateten, objektivu atu muda ita nia joven nia mentalidade ida ne'ebe mak baruk ten atu badinas servisu. Alende ne'e nia hatete fó agradese ba parte hotu-hotu ne'ebe fo ninia hanoin diak ida atu motiva ita atu halo buat ruma diak ba ita no ba ema hotu.

Ami foin hahu primeiru iha Natarbora agora husi Bariki, Luka, Lospalos no Wesusu sei oferese tan rai hamutuk hektares 8 hau lahatene hau nia forsa to ga lae, Ministeriu Agrikultura no peskas liuhusi Diresaun Floresta apoiu hau, hau prontu hamutuk ho sira lori Agrikultura ba oin hateten husi xefe grupu Sr. Amuzi Magno iha fatin Lansamentu. (BT)