Asuransi


DÍLI----Bazeia ba orsamentu ne’ebé mak preve ba Ministériu Agrikultura no Peskas (MAP) ba tinan 2020 nian, hanesan politiku liman-ain hare Orsamentu $15 Milloens La Sufsiente hodi dezenvolove iha Ministériu MAP.

Ministru MAP Pedro Reis hateten Objetivu ohin enkontru hamutuk ho Diretor jerais sira, Diretores nasional, Diretores Rejionais sira nomós ho kargus Xefe departamentu sira atu koalia kona-ba programa, kona-ba difikuldades saida mak durante ne’e hasoru iha Ministériu MAP ne’e rasik tanba Diretores Jerais, Diretores Nasionais sira sempre esplika ho sasan sira ne’e laiha textu signifika hanoin diak hakarak dezenvolve Ministériu ba oin mais problema bo’ot mak Orsamentu Ministériu nian ki’ik lahalimar.

Ho ida nemak hanesan politiku, hanesan Ministériu, ulun rai ba Ministériu ida ne’e luta atu lobi halo nusa par bele hetan Orsamentu barak hodi implementa programa ho aktividades sira ne’ebé mak iha ona. “Ohin ha’u hatete katak ideia furak lahalimar ne’ebé ema tekniku furak kuaze sira iha kuinesimentu ida ne’ebé klean liliu ligadu ho ita-nia povu agrikultura sira-nia moris nian maibe hare Falta liu mak Orsamentu mai iha Ministériu hamutuk dollar Amerikanu milloens $15 ne’ebé hare ba ki’ik los,” Hateten Ministru Agrikultura no Peskas Pedro Reis ba jornalista sira hafoin remata enkontru, iha Salaun MAP, Tersa (02/06).

Nia hatutan, Agora kuandu hare Orsamentu ki’ik los oinsa mak ita lori Agrikultura ne’e ba oin, lori Ministériu Agrikultura ba oin espesial ba povu agrikultura iha Timor-Leste tomak nemak problema. Kona-ba planu durante loron rua ona ami hasoru malu, intende tiha problema sira hotu hodi hahú orienta hot-hotu tenke iha planu tau ba Orsamentu depois serbisu esforsu Ministru nian par oinsa halo lobi iha Konsellu Ministru hodi lori ba iha Parlamentu Nasional ikus defende hodi realize.

Nia hateten, hanesan politiku liman-ain, hare ba orsamnetu ki’ik ho $15 miloens ne’e la sufsiente ba Ministériu ida bo’ot hanesan ne’e tanba Ministériu ne’e labele la’o ho $15 milloens. “Nune’e ita la’o ho $15 miloens dala ruma ita latau atensaun ba iha Ministériu Agrikultura pur-enkunatu hanesan foin lalais hasoru COVID-19, ema barak halerik ba hahan ne’e,” Esplika nia.

Entaun ida nemak ba futuru tenke koalia ba Konsellu Ministru, koalia ba Parlamentu Nasional ho Linas Ministériais hot-hotu par tau komprendesaun, tau hanoin par tau orsamnetu bo’ot ba Ministeriu Agrikultura atu nune’e karik hasoru problema ruma karik ita konsentra ba buat seluk. Maibe kona-ba hahan sira ne’e la presiza tanba kona-ba Planu atu hasa’e agrikultura ne’e tenke realize tanba sei la realiza bainhira lobi ho Ministériu mai ho matenek barak ida hanesan ne’e mai lahalo buat ida seim Orsamentu ne’e problema bo’ot ba Nasaun liliu agrikultura nian.

Ne’e dunik, Ohin sorumutuk ho Diretor jerais sira, Diretores nasional, Diretores Rejionais sira nomós ho Xefe departamentu sira depois aban ho Parseiru dezenvolvimentu depois iha buat sira ne’e detailla ona hafoin ita hare saida mak atu dezenvolve uluk ba. Nune’e planu sira ne’ebé iha ona ita labele muda, tanba bainhira planu ne’ebé mak seidauk iha nemak iha halo planu foun atu kontinua kompleta palnu sira ne’ebé mak iha ona hodi lori agrikultura ba modernizasaun nian iha futuru. “Tanba nemak iha ha’u nia esperansa katak durante iha ha’u-nia mandatu sei lahalo buat foun no kontinua serbisu saida mak traza ona, barak ka labarak mais koko hare saida mak sei falla iha ministériu agrikultura ne’e rasik,” Informa nia. (BT)