Asuransi


DÍLI----Iha prezensa surtu Corona Virus (COVID-19) durante estadu dekreta estadu de emerjénsia negosiante merkadu Komoro sira-nia rendimentu tun liu ona ba loron ida kada ema ida hetan de’it dolar $5 tanba komprador menus atu hola sasan no la hanesan ona ho fulan kotuk.

Tuir Negosiante João Bosco Dias Soares hatete, hanesan negosiante hakarak hatete deit ba na’i ulun sira katak, durante estadu dekreta estadu de emerjénsia nomós impaktu kona-ba virus corona iha Timor-Leste, negosiante fa’an sasan iha merkadu lafolin liu. Nune’e kada ema ida loron ida hetan deit dollar $5 hanesan ne’e.

“Ha’u hanesan negosiante hakarak hato’o de’it katak durante Estadu Emerjésia no COVID-19 ami negosiante iha merkadu Komoro ne’e rendimentu tun los ba loron ida hetan deit dollar $5 no la hanesan ona tinan kotuk, hare agora ne’e ita buka osan araska los,” Hatete Negosiante João Bosco Dias Soares ba jornalista BT iha merkadu Komoro, Kuarta (20/05).

Nia hatete, Afeita rendimentu tun laos afeita de’it ba Timor, maibe afeita ba mundu tomak. Nune’e hanesan negosiante kontinua nafatin fa’an sasan mezmu kada loron ida hetan deit dollar $5 maibe kontinua nafatin esforsu buka hodi sustenta nesesidade lor-loron nian. Nia dehan, Rendimentu menus tanba ami-nia sasan dalaruma, komprador sira mai hola no balun la hola tanba komprador menus atu hola sasan sira ne’e.

“Dalaruma komprador sira mai hola no balun lahola tanba komprador sira menus atu hola ami-nia sasan sira ne’e, hanesan povu ki’ik tenki fa’an nafatin sasan hirak ne’e hodi hetan netik osan uituan atu sustenta nesesidade familia iha vida moris nian,’’ Hateten Negosiante João. Ne’e Dunik, Ami husu deit ba na’i ulun sira iha leten ne’eba atu hamutuk nafatin dame no lori Timor-Leste ba oin, tanba uluk ita funu atu hetan independenisa lolos hodi nune’e ita hetan liverdade no sai husi kiak ona no husu nafatin atu hadia ona ita-nia nasaun labele halimar demais hanesan labarik sira halimar hamutuk iha liur ne’e.

Nune’e bo’ot sira hare malu ba hodi halo oinsa par osan ne’e sirkula ona ba ami povu ki’ik sira iha rai laran ne’e, atu nune’e ami buka osan iha merkadu sira ne’e ema bele mai hola, sei lae ema mai hare liu deit fila ba uma tanba osan mos araska. Tuir jornalista BT nia observasaun iha terenu katak negosiante iha merkadu Komoro fa’an sasan hanesan babain maibé komprador mak menus atu hola negosiante sira nia sasan tanba ne’e sasan balun bele soe tiha deit iha lixu fatin bainhira ema lahola no sai dodok deit. (BT)