Asuransi


DILI----Programa Nasaun Unida Ba Dezenvolvimentu (PNUD) no Ajénsia Internasional Dezenvolvimentu Koreanu (KOICA) apoiu sasan baziku hodi prevene Pandemia Virus Corona (COVID-19) no livru matadalan COVID-19 ba Assosiasaun Jornalista Timor Lorosa'e (AJTL).

Tuir Prezidenti AJTL, Zevonia Vieira hatete, Apoiu ne’ebe UNDP no KOIKA fó tulun (apoiu) sasan baziku ba AJTL núdar forma solidariedade ba jornalismu no liberdade imprensa, liberdade espresaun atu hametin liutan prosesu kobertura iha situasaun surtu corona virus iha Timor-Leste.

“Apoiu hirak ne’ebé parseiru UNDP no KOIKA oferese ne’e sei haforsa liutan papel kontrolu sosial midia nian liuhusi jornalista sira ne’ebé kompetente ho espiritu demokratiku hodi kontribui nafatin ba prosesu hari'i demokrasia kontabilidade no boa-governasaun iha kontestu dezenvolvimentu nasional nian iha rai ida ne’e,” Hatete Prezidenti AJTL Zevonia Vieira liu husi nia diskursu ba jornalista sira iha Salaun KI, Kintal Boot, Kinta (21/05).

Nia hateten, Liuhusi serimonia entrega fasilidade prevensaun Covid-19 ne’e hanesan ajudus no apoiu ne’ebé KOIKA no UNDP fo ne’e util tebes ba jornalista nian iha terenu no fiar katak apoiu ne’e sei hametin liutan futuru kooperasaun entre AJTL, UNDP no doador KOICA ne’ebé reprezenta governu Korea Do Sul nian iha Timor-Leste.

Iha oportunidade ne’e, Hanesan Prezidenti AJTL mos, agradese ba KI-nia apoiu liuhusi fornesementu espasu no fasilidade ba AJTL hodi realiza ninia atividade sira durante ne’e no hein katak apoiu ne’ebé KI oferese ne’e sei hametin liutan jornalismu ida ne’ebé livre no indepedente iha futuru.

“AJTL uza biban ida ne’e hato’o agradesimentu ba ajensia dezenvolvimentu internasion koreanu (KOICA) ne’ebé oferese ona ninia apoiu ba AJTL liu husi ajensia ONU, UNDP ho fornesementu fasilidade prevensaun Covid-19 no apoiu ba realizasaun programa diskusaun "Editors Club",” Dehan nia.

Nia esplika tan, AJTL nu’udar organizasaun mahon ba jornalista Timor-Leste ne’ebé durante ne’e kontribui ona ba liberdade imprensa no hametin kompetensia jornalista lubuk ida no halo advokasia ba jornalista sira iha tempu ne’ebé sira hasoru problema. Nune’e, “Ekipamentus prevensaun mak hanesan Livru Matadalan Covid-19 nian ne’ebé UNDP no KOICA fo apoiu ba AJTL mak Face Masker, hamutuk 200, Hand Wash 100, Hand Sanitilezer total 200 ho Jornalism Booklets total 200. (BT)