Asuransi


DÍLI----Eis Sekretária Rejionál Finansas no Adjuntu Prezidenti Autoridade RAEOA no ZEESM, Leonia da Costa Monteiru hamutuk ho estrutura sira, hasoru malu ho Eix Prezidenti RAEOA Mari Alkatiri hodi informa ba sira nia mandatu ne’ebé termina ona iha Oekussi iha loron 1 fulan Janeiru tinan ne’e.

Tuir Eix Sekretária Rejionál Finansas no Adjuntu Prezidenti Autoridade RAEOA no ZEESM, Leonia da Costa Monteiru hateten, mandatu hosi Prezidenti RAEOA no ZEESM José Luis Guteres fulan tolu ona, maibé to’o ohin loron seida’uk forma membru autoridade foun iha RAEOA, hodi nune’e bele foti desizaun ba dezenvolvimentu ne’ebé dau-daun ne’e la’o hela iha RAEOA no ZEESM.

Tanbá RAEOA no ZEESM presiza tebés membru autoridade hodi nune’e bele hala’o servisu hanesan membru autoridade foun, iha RAEOA no ZEESM.

“Membru Autoridade foun iha RAEOA no ZEESM fulan tolu ona, maibé to’o ohin loron seida’uk iha membru Autoridade foun, ami senti membru Autoridade sesante ne’ebé mak remata ona, mai koalia ho Eix Prezidenti Autoridade RAEOA no ZEESM Mari Alkatiri,” dehan Eis Sekretária Rejionál Finansas no Adjuntu Prezidenti Autoridade RAEOA no ZEESM, Leonia da Costa Monteiru, hafoin remata enkontru ho Eix Prezidenti Autoridade RAEOA no ZEESM Mari Alkatiri, ba Jornalista sira iha Farol, Kuarta (05/02).

Eix Sekretária Rejionál Finansas no Adjuntu Prezidenti Autoridade RAEOA no ZEESM hatutan, membru autoridade hanesan Governu regionál ida iha Timor-Leste, hodi nune’e bele foti desizaun ba dezenvolvimentu ne’ebé mak dau-daun ne’e hala’o hela iha RAEOA. “Membru autoridade hanesan governu rejionál ida, atu nune’e bele foti desizaun ba dezenvolvimentu ne’ebé mak la’o hela iha RAEOA, halo aprovasaun deliberasaun ba pagamentu iha obra sira ne’e,” dehan nia

Nia dehan, tanbasá mak seida’uk iha nomeiasaun ba membru autoridade foun iha RAOEA no ZEESM, tanbá rejiaun presiza tebés ba membru autoridade foun iha RAEOA, atu nue’e bele halo sira nia exersiu no funsaun hanesan membru autoridade. Tanbá ne’e, ami hanesan sesante hakarak atu hare lalais, tanbá programa prosesu projeitu la’o dada’uk iha RAEOA, kontinuidade seida’uk remata, presiza membru autoridade hodi nue’e bele dilibera programa sira ne’ebé bele halo exekusaun Órsamentu ba dezenvolvimentu iha RAEOA la’o nafátin.

Nia esplika ba Jornalista sira, Membru Autoridade hamutuk nain 6, ninia mandatu remata ona iha loron 1 Fulan Janeiru tinan 2020, tanbá ida ne’e Prezidenti Autoridade sesante Mari Alkatiri, tanbá ne’e ami halo ona karta ida, iha loron 12 fulan Dezembru haruka ona ba Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak, ami nia mandatu hotu ona, tuir rezolusaun Governu nian, ne’ebé aprova Membru Autoridade ba tinan lima.

Eix Sekretária Rejionál Finansas no Adjuntu Prezidenti Autoridade RAEOA no ZEESM, Leonia da Costa Monteiru subliña, ami haruka karta ida ona ba Prezidenti Autoridade foun, José Luis Guteres, ami nia mandatu remata ona, atu nue’e halo fila-fali proposta ida ba Primeiru Ministru Taur Matan Ruak, atu bele nomeia ona membru autoridade foun iha RAEOA no ZEESM.

Hatán Preokupasaun ne’e Prezidenti Rejiaun Autoridade Espesiál Oekussi Ambeno no Zona Ekonómia Espesiál Sosiál Merkadu, José Luis Guteres esplika, nomeisaun ba Sekretáriu RAEOA no ZEESM, haruka ona karta ba polítiku sira, maibé to’o ohin loron balun ami simu no balun seida’uk simu. “Kona-ba nomeiasaun Sekretáriu Rejionais nian, ami hein hakerek ona karta ida ba iha lider partidu polítiku sira, maibé ohin loron balun ami simu ona maibé seida’uk simu,” informa nia

Tanbá ne’e ho respeitu tomák, ne’ebé mak ita iha instituisoins polítika iha rai laran, ne’e mak to’o ohin loron ami seida’uk halo nomeiasaun no nomeiasaun mós liu hosi prosesu formál ida ne’ebé ami seí hala’o. Prezidenti Autoridade RAEOA ZEESM realsa, lakoi halo polémika barak ba iha rai Oekussi, Oekusii presiza ba kompriensaun mutuál, hodi nune’e ita bele lori Oekussi ba iha dezenvolvimentu.

Nia esplika ba Jornalista sira katak, hela iha Díli, maibé servisu iha Oekussi la’o nafátin, maibé simu hela emprejáriu sira ne’ebé mak hakarak mai halo investimentu iha Ataúro no Oekussi, ami simu barak ona, inklui ba ema ne’ebé hakarak halo. Tanbá ne’e mak sira nia investimentu rasik, hakarak husu lisensa, atu ita bele fó lisensa ba sira, hodi bele halo koneksaun entre Díli no Oekussi, iha tan posibilidade ba Oekussi oan sira no timoroan tomák bele hala’o movimentasaun ho di’ak. (BT)