Asuransi


DÍLI----Timor-Leste nu’udar nasaun ne’ebé ninia populasaun maioria ho idade produtivu maibé seidauk iha indústria boot hodi absorve hotu timoroan sira tanba ne’e Governu liu husi Sekteraiu Estadu Formasaun Profisional no Empregu (SEFOPE) husu ba sentru formasaun sira atu forma foinsa’e sira tenke tuir nesesidade merkadu traballu nune’e sira remata formasaun sira labele sai dezempregu.

Sekretariu Estadu ba Formasaun Profisionál no Emprega (SEFOPE) Julião da Silva afirma sentru Formasaun iha Dili laran presiza orienta husi SEFOPE hodi nune’e forma joven sira ho kualidade ba nesesidade merkadu no indústria.

“Sentru formasaun ne’e barak, maibe tenke orienta ba nesesidade merkadu indústria ne’ebé mak iha, tan ne’e ho rezultadu peskiza ne’ebé mak fó sai, hatudu dadauk ne’e ita lansa ona ne’e espera katak formasaun hot-hotu bele foti dadus sira ne’e sai referensia atu nune’e ita forma ita nia joven sira tuir nesesidade merkadu indústria ne’ebé mak iha,” dehan Julião

Timoroan sira ne’ebé kualifikadu ne’e atu prepara ba rai liur no rai laran hotu, ne’e defende tan ida ne’e mak rezultadu peskiza hatudu sei iha merkadu indústria iha rai liur nia presiza saida no rai laran ne’e presiza saida, ita forma hotu tuir ida ne’e,” Joven sira ne’ebé produs husi Sentru formasaun hot-hotu, ne’ebé hetan sertifikadu iha kualidade bele kompete iha nasionál no internasionál.

“Sertifikadu ne’ebé ho kualifikadu ne’ebé sira iha bele ba kompete iha rai liur, no rai laran, iha rai laran mak ita halo politiku ida entre ho lina ministeriais no setór privadu sira ita prepara ona, setór privadu sira tenke utliza ita nia kualidade maun de obra ne’ebé mak ita prepara,” Setór privadu nia papel importante atu utiliza Timoroan sira ne’ebé iha kapasidade no fisik atu ba servisu no traballador sira ne’e husi instituisaun sira hotu.

“Papel importante ne’e setór privadu sira, atu utiliza ita nia Timoroan sira ne’ebé mak ita prepara kualidade ne’ebé iha ona, Iha instituisaun 20 ital ne’ebé akreditadu no 600 ital ne’ebé mak resistradu, mais ita espera katak ita sei halo avalia atu akreditus sira seluk,” Numeru desenpregu ne’ebé iha ne’e kualifikadu, ne’e laos kualifikadu, se kualifikadu ne’e signifika SEFOPE hala’o ona ninia papel forma ho kualidade, maibe agora setór privadu sira la uza no ivestimentu menus iha ita nia nasaun. Iha fatin hanesan observador Ademiku Universidade IOB Juviano Xavier afirma, preparasaun ba servisu ne’e ho knar ida ne’ebé la hanesan, universidade nia papel atu produs joven sira ho kualidade.

“Iha nasaun ita iha separasaun servisu ne’ebé mak diferente knar ne’e la hanesan, hanesan mós husi Universitariu papel boot ida atu eleva kualidade rekursu umanus iha Timor-Leste, agora dezempregu ne’e buat ketak ida, ne’ebé laos tanba dezempregu dalabarak ema sempre kulpa universidade katak universidade fó graduasaun ba joven lubuk ida maibe nafatin dezempregu, ne’ebé ne’e laos kulpa universidade maibe ita tenke tenta atu haré katak politika governu gestaun ne’e mak di’ak para atu asegura katak rekursu umanus ne’ebé kada univesidade produs ne’e lolos kontribuisaun ne’ebé boot ida ba estadu, agora oinsa mak estadu, governu, setór privadu aproveita rekursu ida ne’e para atu bele kontribui ba dezenvolvimentu Nasionál, liu-liu atu hasa’e produtivas nasionál atu labele depedente ona ba ita na inportasaun,”

“Inportasaun barak liu duke ita Exporta ita nia produtus rasik ba nasaun sira ne’ebé mak ita hakarak Exporta ba, Kompetensia papel universidade iha kualidade maibe kuantidade rekursu mak minimu liu. “Universidade mak nafatin konsisten atu produs kualidade rekursu umanu, se publiku kestiona kona-ba kualidade ba rekursu umanu universidade ne’e rasoavel, maibe kuantidade rekursu ne’ebé mak iha Timor sei menus ne’e konpetensia no papel univesidade nian,”

Atu bele eleva kualidade rekursu umanus aumenta numeru kuantidade maibe mós tenke universidade labele pasalmente mesak hodi dezenvolvimentu maibe tenke nafatin suporta husi parte ministeriu edukasaun no instituisaun Ensino Superior sira ajuda atu oinsa fasilita universidade, atu hasa’e kualidade universidade.

Seidauk Priense Kuota Traballadór Ne’ebé Koreia ho Australia Husu

Nasaun Australia no Koreia hanesan parseiru di’ak Timor-Leste nian ne’ebé tinan-tinan sempre fó oportunidade ba Timor-Leste atu prienxe kuota ba timoroan nain 1500 ba servisu iha Australia no Koreia timoroan na’in 2000 atu ba servisu maibé to’o ohin loron númeru kuota ne’e Timor-Leste seidauk priense.

“Tinan-Tinan sira fó oportunidade ne’ebé ass, maibe ita nia kapasidade atu responde mak sei limitadu emtermus skill, Australia tinan ne’e ita priense kuota, sira fó 1500 ba ita atu priense, no Koreia 2000 depois ita la priense, ita haruka de’it nain 500, tanba partisipasaun foinsa’e sira iha kursu lian Koreia sei menus,” hatete Diretor Ezekutivu Estrategia Nasionál Empregu SEFOPE, Aniceto Leto Soro foin lalais ne’e

Nia dehan timoroan sira ne’eb’e ho idade produtiva ne’e aumenta tinan-tinan depois kampu traballu menus, tantu ba oin politik oinsa para atu rezolve tiha numeru aumenta ita tenke mós iha kampu traballu mós aumenta, no investidor aumenta para bele absorve numeru idade produtivu ne’ebé tinan-tinan aumenta.

Maske nune’e nia dehan ohin loron ema ne’ebé la hetan servisu ne’e aas nafatin, tanba ne’e ba oin, oinsá para bele haree empregu rai laran no mós empregu rai liur atu absorve ita nia joven sira ne’ebé mak tinan-tinan aumenta ba iha indústria, atu prontu atu parsipa indústria sira. (BT)