Asuransi


DÍLI----Saude Ba Ema Hotu (SABEH) halo tratamentu ba vitima insendiu ne’ebé mak akontese iha loron 9 fulan Dezembru tinan 2019, tanbá insendiu refere fó impaktu ba labarik no boot sira bele hetan moras. Ho ida ne’e SABEH oferese tratamentu ba vitima sira ne’ebé hela iha antiga merkadu Komoro Aldeia 03 kompostu hosi Suku Fatuhada, Postu Adminitrativu Dom Aleixo.

Tuir Diretór Ezekutivu Saude Ba Ema Hotu (SABEH), Andrezinho Belo, hateten katak, SABEH prontu oferese tratamentu ba iha vitima insendiu sira no kualker komunidade ne’ebé hetan moras oioin, tanbá SABEH ne’e hetan konvite husi Prezidenti da Republika atu oferese tratamentu ba komunidade ne’ebé hela iha area eis merkadu Komoro.

“Oferese tratamentu gratuita ba vitima insendiu iha eis merkadu Komoro tanbá ita hatene katak bainhira insendiu akontese sempre hamosu moras oioin, tanbá ne’e SABEH ne’ebé hetan konvite hosi Prezidenti da Republika atu mai oferese tratamentu ba komunidade ne’ebé hela iha area ida ne’e’’ dehan Diretór Ezekutivu SABEH, Doutór Andrezinho Belo ba jornalista Business Timor (BT) iha antiga merkadu Komoro, Aldeia 03 kompostu hosi Suku Fatuhada, Postu Administrativu Dom Aleixo, Díli, Tersa-Feira (17/12/2019).

Nia hatutan, moras barak ne’ebé sira hetan mak moras infeksaun respiratoriu ne’e kuaze hetan iha labrik kiikoan sira ho idade-15 tun mai kraik no ema boot balun hetan isin katar no tensaun ne’e tanbá la kontrola hahan sira. ‘’Moras barak liu ne’ebé ami hetan mak moras infeksaun respiratoriu ne’e kuaze hetan iha labarik kiikoan sira hosi idade-15 tun mai kraik, depois ema boot balun mos hanesan isin katar ne’e tanbá insendiu no moras tensaun ba ema boot sira laos hotu-hotu, moris han hemu ne’ebé dalaruma ita ladun kontrola entaun ida ne’e bele fó inpaktu ba ema boot hodi hetan tensaun ‘’dehan Andrezinho

Nia afirma tan, tratamentu ne’e bele dehan katak 50% hosi ema boot mai konsulta ho tensaun ne’ebé aas, konsulta ne’e laos deit ba afetadu, maibé sese mak mai iha fatin ida ne’e SABEH oferese fo tratamentu. “Maibé ita bele dehan katak 50% hosi ema boot mai konsulta ho tensaun ne’ebé a’as, konsulta laos deit ba afetedu maibé sese mak mai iha fatin ida ne’e ami oferese fó tratamentu, ba ema boot sira no tensaun ne’e hanesan ita nia,’’dehan Andrezinho

Total numeru pesiente ne’ebé hetan tratamentu hosi Saude Ba Ema Hotu (SABEH) hamutuk nain-149, kompostu husi labarik nain-78 no ema boot mane nain-32 no feto nain-39. Iha fatin hanesan vitima insendiu, Angelmo Da Silva Gusmão, senti orgullu tebes ba Saude Ba Ema Hotu (SABEH) tanbá loron hirak liuba akontese ahi han uma ministeriu saude ida nunka mosu ba komunidade vitima sira, maibé ohin loron saude husi prezidenti da republika nia okos rasik mak mai hodi fo tratamentu ba vitima sira.

“Ha’u orgullu tanbá loron hirak liu-ba akontese ahi han tiha ami-nia uma Ministeriu Saude ida nunka mosu mai, maibé ohin loron saude husi prezidenti da republika nia okos mak mai rasik, iha ne’e kosok oan kiikoan mak barak liu no katuas sira mos agora hanoin sira nia sasan bele hetan tensaun maibé ha’u orgullu tanbá sira bele to’o ona mai iha fatin ida ne’e,’’dehan Angelmo. (BT)