Asuransi


DĺLI----Asosiasaun Jornalista Timor Lorosa’e (AJTL) ho United Nations Educational Scientific and Cultural Organizational (UNESCO) realiza formasaun ba jornalista sira ho objetivu atu oinsa bele kobertura kona-ba asuntu Mudansa Klimatika iha Timor-Leste.

Tuir prezidenti Konsellu Impresa (CI) Vergilio Guterres, hatete katak, formasaun Mudansa Klimatika importante tebtebes ba jornalista sira oinsa bele hakerek kona-ba probléma Mudansa Klimatika ne’ebe mak iha.

‘’Ha’u hanoin formasaun ne’e importante tebtebes, tanba iha ha’u nia esperiensia pelumenus ida ne’e dala uluk kleur tiha mak foin mosu fali, formasaun ida ne’ebé ho ninia tema kona-ba Mudansa Klimatika ,‘’dehan prezidenti Konselhu Impresa (CI) Vergilio Guterres ba jornalista sira iha edifisiu Asosiaun HAK, Farol, Dili, Kuarta-Feira (13/11/2019).

Nia esplika katak TL nu’udar nasaun kiik sempre frekuentemente sai impaktu husi Mudansa Klimatika ne’ebé bolu Elnino tanba ne’e mportante tebtebes atu jornalista sira iha konesimentu, nomos intendimentu kona-ba saida mak Mudansa Klimatika ne’e. ‘’Dalaruma ita komprende hanesan Klima ne’e mak hanesan lian Indonesia karik Cuaca ne’e, maibe Cuaca laos la hanesan ho Klima, entaun fo formasaun ida ne’e, ne’ebé AJTL ho UNESCO no Konsellu Impresa importante tebes atu kontribui hasaé kapasidade ba jornalista sira nia, atu entende buat sira ne’e,’’dehan vergilio

Nia afirma impaktu husi Mudansa Klimatika ne’e afeita ema barak tanba ninia efeitu ne’e ba setor hotu-hotu. ‘’Ita nia agrikultor sira lábele kuda sira nia Ai-horis sira, tuir sira nia tempu, hanesan agora ita to’o ona loron 13 Novembru ona Udan seidauk monu tuir espetativa agrikultor sira nian, bai-loron naruk ne’e laos afeita ba agrikultor de’it, maibé afeita mos ba agrikultura sira ita nia inan feton sira iha foho, kuandu ita ba foho ita hare sira tenki lao do’ok mak ba kuru bee,’’dehan nia.

Tuir nia hare katak durante ne’e mairoia jornalista sempre foka ba iha asuntu politika maibe la tau importansia ba iha Mudansa Klimatika ne’ebe sai problema Nasional nomos Internasionál. ‘’Koalia kona-ba Mudánsa Klimatika ninian, ha’u hanoin bele kobertura durante ne’e barak liu mak polítika primeira pajina tesik mai ne’e Radio, Televisaun, Jornal sira mai mak koalia kona-ba politika, dalaruma polítika hela deit, ita ne’e polítika mak laos sai impase maibe ita nia hanoin mos sai impase hotu, maibé la iha kobertura ida kona-ba kestaun Mudansa Klimatika nian ne’e ladun barak,’’ dehan Virgilio

Nia salenta, buat 3 ne’ebé Jornalista tenki buka atu hametin ne’e mak Verifikasaun, Konfirmasaun no Klarifikasaun labele sen sek ho para ho metodu buat 3 ne’e, tenki verifika ema nia naran, verifika ema nia titulu, verika katak ema ne’e mak halo duni ga lae. ‘’Konfirma se ema ne’e temi ema seluk tenki konfirma ba ministeriu ne’ebé relevante, depois klarifikasaun kona-ba dadus, klarifikasaun kona-ba fontes sira ne’ebé mak ita foti ita labele barak liu mak fahe ba publiku ho fontes ne’ebé anonimu,’’dehan nia. (BT)