Asuransi


DĺLI----Liu husi arte bele kria rasik servisu ba aan rasik no bele hetan lukru di’ak bainhira dezeñu ne’ebé dezeña bele dada sosa na’in sira atu sosa tanba ne’e rekejistus importante ida mak imajen ne’ebé dezeña ka pinta tenke tuir situasaun real ne’ebé iha.

Artista Grupu Arte Moris Avelino Martins Lopes Soares haktuir hahú involve iha grupu Arte Moris iha tinan 2016 no durante tinan tolu nia laran hahú aprende pratika atu halo dezeñu oin-oin hodi fa’an iha merkadu. Nia dehan atu espresa abilidade liu husi arte hamosu duni inisiativa ida hakarak aprende tan hamutuk ho belun sira iha grupu Arte Moris no ikus mai hetan duni rezultadu di’ak tanba produtu sira ne’ebé mak pinta iha barak mak hetan valor ona iha merkadu.

“Atu kria dezeñu ida ne’ebé mak bele hetan valor iha merkadu mak dezeñu ne’e tenke hamosu tuir situasaun real, hanesan tuir kultura ne’ebé hatudu Timor nia identidade no mós dezeñu ne’ebé mak bele fó mensajen ba ema barak ba parte pozitivu nian. Iha dezeñu balun ne’ebé mak fó mensajen ba ema atu respeitu ambiente hodi labele estraga,” Dehan Avelino ba Media Business Timor iha eventu promove arte ihaTimor Plaza, Kuarta-Feira (13/11/2019).

Iha mós dezeñu arte ne’ebé mak valor boot tebes iha merkadu ba ema sira ne’ebé mak komprende di’ak kona-ba arte, ba dezeñu ne’ebé mak kria husi imajinasaun rasik hodi lori ema seluk tanba iha ita nia mundu. “Kada fulan tolu sempre halo eventu promove arte ba talentu artista sira nian, no hetan duni fiar husi konsumidór estranjeiru sira hodi sosa dezeñu sira ho folin husi $40, $50, $100 to’o $500.’’ Dehan Artista Avelino

Nia hatete durasaun halo dezeñu ida lori tempu loron lima (5) no presu husi dezeñu haree kona-ba tékniku mistura pinta no oinsá bele atrai ema hotu ba dezeñu ida ne’ebé mak pinta ona. “Nu’udar joven tenke espresa talentu liu husi arte hodi lori rendimentu ba moris lor-loron nian.

Husi osan ne’ebé mak hetan ona husi dezeñu ema sosa, fahe ba parte rua 50% entrega ba Asosiasaun Arte Moris ba nesesidade administrasaun no 50% bele utiliza rasik ba nesesidade báziku,’’ Nia dehan. Avelino mós haktuir tan katak oras nee hetan mós fiar husi parte governu nian hodi bele halo dezeñu importante ruma hodi fó hanesan lembransa ba vizitante espesiál ruma ne’ebé mai vizita nasaun foun Timor-Leste ne’e. (BT)