Asuransi


DĺLI----Loron 12 Novembru nu’udar loron istoriku ba juventude sira iha Timor-Leste tanba loron refere lori Timor hodi halo mundu nia matan nakloke hodi fó atensaun ba iha problema iha rai laran.

Maske loron refere hanesan loron istóriku ba jerasaun foun sira hodi selebra nudar dalan ida hodi hanoin hikas ba juventude sira ne’ebé fo sira nia an ba mate ba determinasaun nasaun ne’e, maibe iha komemorasaun ne’e mós juventude balun uza oinsa bele hetan rendimentu hodi sustenta sira nia moris.

Ai-leba Mario De Jesus sente kontente Tanbá fa’an ninia Sabraka iha komemorasaun 12 Novembru ne’ebé hala’o iha Santa Kruz ne’e ema barak mak sosa, loron istoriku ne’e halo Ai-leba ne’e fa’an la hanesan loron bailet, ba sira nia sasan hanesan Sabraka.

“Ohin loron la hanesan ho loron bainbain, ohin loron, Loron 12 Novembru, ha’u fa’an iha Santa Kruz de’it ema sosa ha’u nia sabraka ne’e hamutuk $24,”dehan Ai-leba Mario De Jesus ba Jornalista sira, wanhira halao komemorasaun loron 12 Novembru ba dala-28, iha Santa Kruz, Balide, Dili, Tersa-Feira (12/11/2019).

Nia hateten loron bai-bain nia lao hodi ba fa’an loron ida tomak, maibe dalaruma la hotu, halo Ai-Leba ne’e sente la kontente, Ai-Leba tenke lori to’o fatin Turizmu sira, maibe komemora masakre 12 Novembru sira fa’an de’it iha Santa Kruz la gasta Energia ona hodi lao. “Loron bai-bain ne’e ha’u faan dala-ruma hotu I mos dala-ruma la hotu, depois ha’u tenke lori hodi ba fa’an iha Largo, Kristu Rei no Comoro, maibe loron ohin ami faan iha ne’e de’it no lalao,”tenik nia

Ai-leba Mario wanhira jornalista sira husu, Mario hatan ho fuan rahun atu hatan ba perguntas ne’e. Tanbá nia no nia fe’en la eskola hotu moris ne’e tenke sadere ba Ai-Leba, hodi sustenta moris. “Ami nia moris mak fa’an ne’e de’it ona, la iha buat seluk ona ba ami, ha’u mos la eskola no ha’u nia ferik oan mos la eskola, ha’u nia oan nain tolu, ha’u tenke fa’an duni Tanbá servisu mak ha’u fa’an ne’e,” nia koalia ho triste.

Mario sai ema Ai-leba ida atu bele fa’an sabraka ne’e hodi sustenta moris lor-loron nian, selu oan nia eskola no mos sosa Mario nia feen nia presisa. “Ha’u Leba hodi fa’an hanesan ne’e, hodi hetan osan hodi tarata oan nia eskola no sustenta ba uma laran, sosa feen no oan nia presiza,” dehan nia. Mario de Jesus nia oan nain tolu feto ida mane 2, mane bo’ot tinan ualu ona no eskola ona.

Mario sai husi Merkadu Taibesi ba fa’an iha fatin Turizmu sira, wainhira ema ida seidauk hader, nia lao ema sosa entaun halo Mario kontente atu deskansa iha meiudia. “Ha’u sai husi uma hodi ba fa’an Sabarak ne’e jam 7, no ba faan ema sosa barak entaun kontente jam 12 selae jam 1 mak deskansa, maibe ohin loron 12 Novembru ema rame entaun seidauk deskansa,” dehan nia

Nia lao hodi ba fa’an lao haleu Dili, tama uma iha kalan, ema hotu hakmatek ona. “Ha’u tama iha kalan jm 7/8,” Mario De Jesus ho ohin triste dehan ba jornalista, sente fuan rahun moris ho Ai-leba de’it. Mario de Jesus mai husi Remisio ho idade 35, nu’udar ema negosiante faan sabraka iha Dili Laran, iha fatin Dili Laran Kristo Rei, Largo Lecidere, Jardin B. J. Habibie no fatin seluk ne’ebé rame, hanesan komemorasaun loron Masakre Santa Kruz.

Ai-leba lao lori Sabraka hodi ba fa’an lao no hamriik de’it tanbá fatin la iha ba sira hodi fa’an ba, exemplo iha Taibesi duni ba mai Ai-Leba sira. “Ha’u lao hulan sasan ne’e hodi buka ema atu sosa duke, ha’u iha fatin de’it ema la sosa,” nia dehan hi’t hodi lao, atu ema komprador sira ne’ebé iha fatin Turizmu sira sosa, di’ak liu fali fa’an iha Merkadu. (BT)