Asuransi


DÍLI----Prezidenti Konsellu Imprensa (KI) Virgilio Guterres husu ba Governante no Instituisaun Publika sira katak, labele selu no fo osan ba Jornalista sira bainhira konvida Jornalista ba Kobertura iha Munisípiu no Rai Liur.

Tuir Prezidenti Konsellu Imprensa (KI) Virgilio Guterres husu ba Governante no instituisaun sira labele kontinua selu no fo osan ba Jornalista sira, bainhira presiza Jornalista ba kobertura ba aktividade ruma iha fatin, “KI rekomenda ba Governu ba Ministeriu sira atu labele kontinua halo Konsellu Imprensa husu liu-liu atu selu Jornalista sira ba halo kobertura iha Munisipiu no iha Rai liur,” dehan Prezidenti Konsellu Imprensa (KI) Virgilio Guterres ba Jornalista sira iha Salaun Tower Konferensia Fatuhada Komoro, Tersa-Feira (29/10/2019).

Prezidenti KI haktuir selu Jornalista bainhira ba hala’o kobertura kontra Kode Étika Jornalista nian. “Tanba selu Jornalista sira atu ba halo kobertura ne’e infrasaun hasoru Kode Étika Jornalista nian, katak, Jornalista sira ba halo kobertura ne’e halo tarefa ne’e kobertura ne’e Jornalista nia servisu lor-loron nian. Tanba ne’e nia lahalo kobertura tanba nia la’os Jornalista, Jornalista ne’e ba halo kobertura rekolla dadus, rekolla informasaun mai halo tratamentu hotu tia mak verifika konfirma klarifika hafoin halo aprezenta.

Nia esplika labele selu Jornalista tanba, Jornalista sira hetan Saláriu husi instituisaun ida-idak nian iha Media, Salariu ne’e inklui kustu ba transporte nian no kustu ba halo kobertura nian. Media hot-hotu tenki garántia ida ne’e ba nia Profisional sira, Media sira atu haruka nia Jornalista sira atu ba halo kobertura iha Munisipiu no Rai liur, tenki Trata iha Fasilidade Transporte, Fasilidade Komunikasaun no Fasilidade Akomudasaun.

Tanba ne’e mak Konsellu Imprensa (KI) hakarak apella ba Governu no Instituisaun Públika sira hotu katak, labele selu Jornalista sira bainhira ba hala’o kobertura iha fatin ne’ebé mak determina. Prezidenti KI haktuir kustu kada loron ne’e inklui transporte, han, toba fatin, ne’e hamutuk ida ne’e mak kustu, maibe ida ne’e responsablidade selu Jornalista sira, ne’e Media Kompaña sira ne’ebé mak Jornalista sira servisu.

Nia hatutan Kompaña Media mak iha responsablidade atu selu Jornalista sira bainhira ba kobertura iha Munisipiu, Postu no Suku iha Area Rurais inklui ba Rai Liur, la’ós Ministériu no Organizasaun sira ne’ebé mak konvida Jornalista sira atu ba halo kobertura. Virgilio afirma Jornalista atu distánsia hodi garantia nia identidade ne’e diak liu, labele aseita ratifikasaun sira ne’e, tanba hahalok sira hanesan ne’e kontra Kode Etika Jornalista nian.

Alende ne’e mos Xefí Gabineti Sekretáriu Estadu Komunikasaun Sosiál (SEKOMS) haktuir Governu sei hamutuk ho Konsellu Imprensa osan labele fasilita ba Jornalista sira, maibe Tranasporte bele Fasilita bainhira Presiza hodi ba Kobertura iha fatin-fatin.

“Kustu no Osan ita Labele Fasilita maibe ba Transporte atu nune’e bele hala’o kobertura iha Munisipiu, Postu no Suku, Aldeia sira, maibe governu atu buka mekanizmu oinsá bele haree ba situasaun sira ne’ebé mak akontese iha Jornalista sira,” dehan Xefí Gabineti. Tanba ne’e Governu sei servisu hamutuk ho Konsellu Imprensa (KI) atu nune’e bele hareee ba regra sira ne’ebé mak bele ajuda hodi fasilita ba Jornalista sira. (BT)