Asuransi


DÍLI----Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) Asina ona Nota de Entendimentu ho Autoridade Rejiaun Administrativu Espesiál Oe-Cusse Ambeno (RAEOA), hodi rezolve pagamentu retroativu ba Professor hamutuk 116 iha RAEOA.

Objetivu husi Asina Nota Entendimentu ne’e atu sai baze ida hodi nune’e MEJD bele transfere Orsamentu retroativu ba professor sira iha RAEOA ne’ebé hamutuk 116 hodi benefisiu ba progresu eskalasaun. Tanba durante ne’e Professor sira hamutuk 116 ne’ebé mak hein kleur tebes, la’ós foin mak hein maibe tinan hirak liu ba, maibe MEJD ne’ebé servsu barak hodi atende ba servisu ne’e tenki tinan.

Ministra Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) Dulce de Jesus Soares esplika Asina Nota Entendimentu ho prezidente Interinu RAEOA ne’e oinsá atu bele transfere orsamentu ba Professor sira hamutuk 116 ne’ebé ninia Orsamentu Pagamentu Retroativu ba tinan ida ne’e.

“Ministériu Edukasaun Joventude no Desportu Asina Nota Entendimentu ida ho Prezidenti Interinu RAEOA, Nota Intendimentu ida ne’e konaba oinsá mak MEJD atu bele transfere orsamentu ba Professor sira hamutuk 116. Ninia orsamentu ba Pagamentu Retroativu ne’ebé durante prograsaun eskalaun Orsamentu ne’e aloka iha MEJD ba tinan 2019,” dehan MEJD Dulce de Jesus Soares ba Jornalista sira iha Salaun Enkontru Prezidenti Konsellu Ministru (PCM) iha Palásio Governu, Tersa-Feira (29/10/2019).

Governante ne’e haktuir lei la permiti MEJD selu diretamente ba RAEOA, tanba Autoridade RAEOA halo pagamentu direta ba husi orsamentu. Tuir Lei MEJD labele selu diretamente ba RAEOA tanba, labele kria (Coding Blok) ida tan, bele utiliza regra husi Ministériu Finansas (MF) bele utiliza (Coding Blok) ida ne’ebé mak agora professor sira RAEOA iha.

Tanba ne’e mak MEJD tenki iha Nota Intendimentu ida hodi halo Transferénsia Orsamentu, espera antes loron 15 Fulan Novembru Professor sira hotu bele simu ona sira nia Pagamentu ba Retroativu ne’ebé mak sira hein ona kuaze tinan barak. Dulce akresenta orsamentu alokadu tenki parte rua tur hamutuk atu bele rezolve situasaun ida ne’e, MEJD ba oin ho RAEOA sei lao ho diak.

MEJD iha nivel Nasional ho Edukasaun RAEOA kumpri regra ne’ebé mak hatur ona iha MEJD katak, servisu ne’ebé hotu MEJD mak fornese husi nivel Nasionál ba iha RAEOA. Iha sorin seluk Prezidenti interinu RAEOA Arsénio Bano agradese ba MEJD ne’ebé hamutuk ho Diretor Jerál no ekipa tomák ne’ebé servisu makás hodi bele organiza akordu ida ne’e.

Tanba ne’e professor sira hamutuk 116 ne’ebé mak hein kleur tebes, la’ós foin mak hein maibe parese tinan hirak liu ba kotuk, tanba servisu barak maibe tinan-tinan RAEOA agradese ba MEJD. RAEOA prontu nafatin ba programa MEJD ne’ebé hamutuk ho ekipa sira, tanba Edukasaun inportante ba nasaun ida ne’e no Edukasuan mak futuru ba sidadaun timor oan sira ne’ebé mak eskola hodi nune’e bele kontinua no hatutan ba nasaun nia dezenvolvimentu. (BT)