Print
Kategoria: Lalenok Sidade Dili
Hits: 806


DÍLI----Hakarak kontribui ekonomia rai laran esplora abilidade artezanatu hodi kria serbisu ba aan rasik hodi produs Vazu husi lixu konstrusaun. Atualmente ema barak halerik tanba la iha serbisu ema sira nee sidauk bele rekoñese sira rasik nia aan husi abilidade ne’ebé mak naturalmente mosu hodi kria serbisu hodi bele sustenta moris.

Nunu Miguel Gudinho hateten bainhira hasoru dezafiu iha moris sai nu’udar dezempregu ida la bele hetan rendimentu permanente hodi sustenta moris, hahú mosu inisiativa ida atu kria serbisu rasik ba aan hodi buka material restu husi konstrusaun hanesan keramik, no simente hodi promove nia abilidade hodi produs vazu kuda ai funan.

Mosu idea rasik komesa halo produsaun ba vazu la liu husi formasaun ou treinamentu ruma, tanba tenke duni buka osan responde ba nesesidade uma laran. Husi abilidade natureza ne’ebé mak iha ikus mai bele produs duni vazu mesak furak. Matéria prima atu produs vazu ladún barak tanba orsamentu la iha tan nee halo material balun mak hanesan simente mutin, keramik no sumente kulit. Durasaun halo vazu ida durante loron rua bainhira foka duni ba serbisu nee, selae mak sei lori loron tolu to’o haat, dehan Nunu Miguel Ba Ekipa Business Timor iha Ai-Tarak Laran Dili, Tersa-Feira (17/09)

Iha Fatin hanesan nia salienta tan katak hahú produz vazu nee iha tinan 2002 no ema mai sosa barak ona tanba hare katak vazu nee furak no iha kualidade di’ak. Vendedór sira mai husi ema estranjeiru no komunidade lokál. Hakarak tebes atu kontinua promove abilidade ba resiklajen rasik tanba bele utiliza keramik restu sira duke soe ba lixu maibé bele aproveita hodi produs fali vazu bele iha valór iha merkadu, dehan Nia.

Benefísiu um laran tenke mai husi ita ema nia esforsu tan nee kontinua serbisu makas nafatin hodi bele hetan osan ruma. Oras nee vendedór sira ladún kompras vazu tanba hare ba ekonomia rai laran mós ladún stabil, funsionáriu no komunidade sira seluk dehan osan laiha atu bele sosa vazu. Nunu Miguel dehan ha’u la lakon esperansa no nafatin hala’o halo nia serbisu nee atu buka osan, karik iha loron ruma ema iha osan no sira bele mai sosa vazu sira ha’u produs rasik nee.

Lakohi husu saida mak governu tenke fó mai ha’u maibé hakarak mós atu halo netik buat ruma atu hatudu ba nasaun doben ida nee, sekarik iha tempu ruma governu hakarak atu fó apoiu liu husi kapasitasaun, formasaun ou opoiu orsamentu ruma hatu prontu simu, maibé iha prinsípiu katak tenke liki kosar been mak bele hetan rezultadu no benefísiu. (BT)