Asuransi


DÍLI----Prezidenti Ezekutivu Institutu Jestaun Ekipamentu José Luis hamutuk ho nia estrutura sira, halo aprezentasaun ba Komité Revisaun Orsamentu Politika hodi husu Orsamentu Adisionál hamutuk Miliaun $3, atu nune’e tinan oin bele Sosa Mákina Pezada no Konstrui Edifisiu foun.

Tuir Prezidenti Ezekutivu Institutu Jestaun Ekipamentu (IGE) José Luis hateten, pakote tetu fiskal ne’ebe mak fo Miliaun $3 husu tan adisionál Miliaun $3 resin ba kapital menór no kapital dezenvolvimentu karik aprova ami bele sa’e ba Miliaun $6.

“Orsamentu ne’ebe mak aprezenta ona agora hein, atu diskuti iku ho tékniku sira, orsamentu ne’ebe mak fo mai ita tenta simu nafatin, ne’ebe mak pakote ba tinan ida ne’e IGE hetan mak Miliaun $3,” dehan Prezidenti Exekutivu Institutu Jestaun Ekipamentu (IGE) José Luis, hafoin remata aprezenta proposta ba KROP ba Jornalista sira iha Salaun Ministériu Finansas Ai-Tarak Laran Díli, Kinta-Feira (19/09).

Nia dehan IGE hanesan Instituisaun Públika ida, iha programa prioridade mak fo nafatin atendimentu ba Ben Estar ba ita nia komunidade sira, ne’ebe mak hela iha kapital liu-liu hela iha area remota sira. Tanba ne’e IGE nia programa ba tinan oin mak Primeiru Ministru mos dehan ona, tenki atu sai Empreja Publika no Empreja Estatal, mak tinan oin IGE tenki prepara an atu bele sai Empreja Publika iha Timor-Leste.

José dehan Ekipamentu balun ne’ebe mak kondisaun ladiak mos aprezenta, atu nune’e bele buka nafatin hodi halo novu investimentu, atu bele halo foun ba ita nia ekipamentu sira ne’e. Tanba ita hotu hatene ekipamentu sira ne’e maske ho idade ne’ebe mak tuan no kleur ona, maibe to’o ohin loron sempre fo nafatin benefisiu no servisu nafatin iha teritoiu timor tomak, ne’ebe sempre fo nafatin atendimentu ba ita nia komunidade sira iha area rurais no iha Kapital Díli.

Prezidenti IGE esplika edisifiu husi IGE ne’ebe mak kondisaun ladun diak ne’e mos aprezenta hodi harí edifisiu sentral ne’ebe mak husu mos orsamentu adisionál balun, atu nune’e abanbainrua muda fatin karik bele konstrui fali edifisiu foun ba IGE nian. José dehan Orsamentu Adisionál ne’e ketak ida Miliaun $3 ne’e nia pakote ne’ebe mak fo mai IGE, agora IGE husu adisionál mak kapitál menór ba kapitál dezenvolvimentu, ho Adisionál ba manutensaun nian mak iha ATM balun nian.

Prezidenti IGE haforsa tan IGE husu totál Adisionál ne’e hamutuk Miliaun $3 hanesan ne’e, hamutuk kuaze Miliaun $6 hanesan ne’e karik aprova. Nia deahn tinan oin tenki sosa ekipamentu, atu nune’e subtitui fali ba ekipamentu sira ne’ebe mak iha, tanba ne’e mak IGE husu KROP hanoin bele haré asuntu ida ne’e, atu nune’e ba ita nia mákina sira ne’ebe mak tuan ona no balun mai subtitui ona hodi bele prepara ba atendimentu futuru bainhira ita prepara an ba Empreja Publiku.

Tanba ne’e Ekipamentu mak hanesan hola uluk Rota Mix ne’e mákina ida ne’ebe mak atu nune’e bele atende kedas hanesan alkatraun sira, kompaña ki’ik sira lahadia, IGE tenki tenta atu foti orsamentu fo ba ema, fo fila-fali ba IGE hatama fali ba kofre Estadu iha Timor-Leste. (BT)