Asuransi


DÍLI----Sekretáriu Estadu Formasaun no Profisionál no Empregu (SEFOPE) hala’o enkontru ho Emprejáriu sira mai husi Australia, hodi ko’alia kona-ba rekrutamentu ba timoroan na’in 340 hodi ba servisu iha Australia iha tempu besik.

Diretor Jerál Finansas no Administrasaun SEFOPE Aniceto Leto Soro hatete enkontru ho ajensia sira ne’ebé mak mai husi Australia hodi ko’alia kona-ba rekruta tan servisu nain sira hamutuk 340 ne’ebé maka ajensia sira presiza hodi ba servisu iha Australia liu hosi programa servisu Sazonal ka Seasonal Worker Program (SWP).

“Ohin enkontru ho emprezáriu sira mai husi Australia, ne’ebé sira nia objetivu mai ne’e atu halo rekrutamentu ba timoroan sira, ne’ebé maka atu ba servisu iha Australia, liu husi programa sezonal worker,” dehan Diretor Jerál Finansas no Administrasaun Anisetu Leto Soro hafoin enkontru ho Ajensia sira, ba Jornalista sira iha Salaun SEFOPE Kaikoli, Tersa-Feira (10/09).

Nia hatutan ita iha ona servisu nain hamutuk 500, maibe emprezáriu presiza deit servisu na’in 340. Nia esplika enkontru ida ne’e buka mekanismu ida, hodi koalia oinsa atu nune’e iha prosedimentu sira ne’e hodi banati tuir, baoin iha prosedimentu ne’ebé maka kontabilidade transparansia no iha mos responsablidade.

Tanba ne’e maka ohin halo enkontru no diskusaun lubuk ida ho emprezariu sira, atu nune’e sira bele iha vontade atu halo tuir ba prosedimentu ne’ebé maka estabelese ona, hodi nune’e baoin laiha rekomendasaun husi familia no maluk ruma ne’ebé mak ba servisu iha Australia.

Rekrutamentu tenke liu husi sistema ida ne’ebé mak propriadu, tanba enkontru ho sira ne’e, baoin emprezáriu sira labele halo tan rekomendasaun no simu rekomendasaun husi timoroan sira ne’ebé mak servisu iha Australia. Alende ne’e mos Adido Servisu Nain Timor-Leste ba Australia António Armindo hatete, difikuldade ne’ebé maka durante ne’e servisu nain sira hasoru iha Australia maka dalen Ingles.

Nia hatutuan iha Australia atu halo komunikasaun báziku ne’ebé maka serivu lor-loron nian, difikulta tebes hodi komunika ba ema malae sira, tanba sira lakomprende saida maka emprezáriu sira kualia ba timoroan sira. “Ema malae sira tenki uza fali Tim Leader no supervisior sira atu nune’e bele halo tradusaun ba sira,” dehan nia.

Adido traballu ne’e dehan ajensia sira barak iha Australia sira husu ba Governu Timor-Leste atu haruka timoroan sira ba tenki ba tuir formasaun ho dalen Ingles, atu nune’e rekolla ba serivu iha Australia karik labele difikulta nafatin ba sira. Tanba ida ne’e maka ita nia obstákulu ida maka ita nia servisu nain sira, balun hakarak halo rekomendasaun ba iha ajensia sira, atu nune’e bele lori sira nia familia ho sira nia maluk, maibe governu kontinua fo hanoin atu nune’e servisu. (BT)