Asuransi

Interesante no signifikadu importante tebes lia-menon husi amu pároku Maria Auxiliadora Komoro, Dili iha misa agradesimentu husik tinan tuan 2016 no simu tinan foun 2017. Tuir Amu Elias de Deus, tinan 2016 remata ona, no Governu Timor-Leste hatudu progresu lubuk ida ona. Husu Governu presiza iha planu ne’ebé di’ak liu atu bele investe iha area oioin hodi dezenvolve Timor-Leste sai nasaun ne’ebé dezenvolvidu. Durante tinan sanulu resin nasaun foun ne’e iha prosesu konstrusaun nia laran, iha tinan foun  ne’e bele iha planu di’ak liu tan atu bele investe iha area hotu-hotu.

Comments ()

Bainhira ita sai nasaun ukun rasik an no estadu soberanu, ita garantia ba riku soi minarai iha Tasi Timor. Minarai ne’e soin nasaun no estadu ne’ebé ukun povu Timor Lorosa’e katak minarai ne’e povu Timor Lorosa’e nian. Maibe ema dehan  soin sira ne’ebé ita reklama, maski ita nian duni, ema seluk mak esplora no fa’an, ita na’in simu deit ninia lukru husi taxa no royalty.

Comments ()

Dala ida tan ita koalia kona-ba kompañia sira mai husi Portugal, nasaun ne’ebé  durante tinan naruk koloniza Timor-Lorosa’e. Bainhira ita ukun rasik an, Portugal “hatudu sentimentu solidariedade” ba timoroan ne’ebé foin hader husi ahu-kdesan. Hanesan feen ho la’en ne’ebé husik malu durante tinan 24 nia laran, iha biban hasoru malu fali, maske la’os feen ho la’en ona maibe hakarak hala’o ‘bulan madu’ ne’ebé iha tempu no situasaun la hanesan.

Comments ()

Portu Dili  mak sai odamatan boot ba importasaun no exportasaun. Dili nudar sentru ekonomika nasaun nian atividade importa no exporta sasan tenke la’o durante oras 24 nia laran. Atu atividade hasai no hatama sasan la’o diak durante oras 24 nia laran, ema servisu iha portu mos tenke servisu regular hein odamatan boot ne’e. Roda ekonomia tenke dulas nafatin. Bainhira roda ekonomia la nakdulas minutu ida ka oras ida nia laran sei fo impaktu mosu kerugian  ne’ebé sura labele.

Comments ()

Novidade foun ne’ebé hanesan anin huu maka’as iha rai doben ida ne’e mak kompañia telekomunikasaun Portugal-Telecom hanesan inan ne’ebé  hahoris nia oan kompañia Timor-Telecom  sai operador durante tinan 10 resin iha Timor-Leste iis besik kotu ona.

Comments ()