Iha semana hirak liu ba, Movimentu Universitariu Timor-Leste (MU-TL) hala’o asaun pasífika durante loron tolu. No kontinua nafatin halo asaun iha loron hirak ne’e nia laran. La-hatene los, asaun ne’e to’o bainhira. Asaun pasífika ne’ebe MU-TL halo, hala’o ho objetivu prinsipal ida de’it, maka husu Deputado sira iha Parlamento Nacional atu halo alterasaun ou revizaun ba Lei Pensaun Mensal Vitalacia.

Comments ()


Iha semana kotuk liu husi media imprensa hanesan jornal no media elektronika televizaun no rádiu, fó-sai notísia kona-ba háre tonelada 300 (MCIA dehan tonelada 73) sai fuhuk ka aat iha armajen governu. Háre produtu lokal ne’e governu rasik mak sosa husi agrikultór sira hahu tinan 2008 – 2009 liu husi programa “Povu Kuda Governu Sosa”.

Comments ()


Normalmente, nasaun post conflict ka nasaun terceiro mundo sira sempre infrenta problema “klásiku”. Mukit, ki’ak, beik, malnutrisaun, “hamlaha”, konflitus no dezempregu nu’udar kauzas ne’ebe mosu no hamaluk nafatin prosesu dezenvolvimentu iha nasaun hirak refere. Husi problema “klásiku” ne’ebe temin iha leten, rezolve beik no dezempregu hanesan xave prinsipal atu nasaun terceiro mundo sira bele “haksoit” sai husi situasaun hirak ne’e. Dala ruma ita husu ba malu nune’e, Kok bele?

Comments ()


Servisu koperativa la’os buat foun ida iha kualker Nasaun foun ida. aliende iha Timor Leste. Koparativa hanesan kultura ida nebe’e mak ita nia bei  ala sira husik hela mai ita. Nasaun barak mak utilija sistema ida ne atu hamoris sira nia ekonomia liu husi forum servisu hamutuk,  nebe’e involve parte hotu-hotu  iha komunidade. vantajen bo’ot ida husi servisu koperativa ka servisu hamutuk (koperasi) bele fo benefisiu lubuk ida ba Nasaun nebe’e mak  Foin buras ne.

Comments ()


Komunidade timorenses ohin loron barak maka “liman mamar” hasai osan sosa SDSB hodi hein de’it “milagre/mágico” atu mosu mai hadi’ak sira nia ekonómia no moris. SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah), ohin loron, ba ema balun, sai ona hanesan “alternativas” ida atu bele hetan “receitas” hodi sustenta moris loron-loron. SDSB “konsege” influensia komunidade barak atu hakat tuir dalan “fasil” hodi atinji sira nia mehi ba moris di’ak. SDSB eziste desde kedas tempu okupasaun Indonesia. Ohin loron ema barak bolu lotaria ka kupon. Iha artigu ida ne’e ha’u sei utiliza termus “Kupon Mágico no Númeru Mágico”.

Comments ()