DILI - Numeru emprezariu nasional ne’ebe rezisto iha Ministeriu Tourizmu Comercio no Industri (MTCI) liu ona Rihun ida atus rua,rua nulu resin hat, maibe hare ba atividade ekonomika maioria dominante ho kontrator sira.

Diretor Ezekutivu Instituto de Apoio do Dezenvolvimento Emprezarial, Hernanio Vitor da Costa hato’o lia hirak ne’e ba BT, Segunda (30/04) semana liuba iha IADE, Mandarin Dili.Aat liu tan, nia dehan, kontrator hirak ne’e mesak hein hodi depende deit ba projetu governu. Tanba ne’e susar atu dezenvolve setor ekonomia iha rai laran atu ba oin.

Comments ()


DILI - Ministeriu Dezenvolvimentu Ekonomia (MED) no Ministeriu Agrikultura no Peskas (MAP) presiza aumenta tan skill no kapasidade ba agrikultor sira kona ba koperativa atu nune’e agrikultor sira bele dezenvolve an no la depende deit ba governu.

“Realidade ne’ebe ita hare mak ne’e, ita nia populasaun ne’ebe mak iha koñesimentu ne’ebe menus ho kapasidade ne’ebe limitadu kona ba koperativa tanba agrikultores sira maioria mai husi jerasaun tuan kompara ho jerasaun foun,” hateten Marcos Amaral, dosente fakuldade ekonomia UNTL ba BT Kuarta semana liu ba iha ninia knar fatin. Comments ()

DILI—Diresaun Nasional Inspekasaun do Trabalhador konsidera Front Trabalhador Maubere (FTM) ne’ebe kompostu husi estudante universidade, hala’o manifestasaun ilegal hasoru Hotel Timor. DNIT hato’o kestaun ne’e relasiona asaun solidaridade hodi defende direitu no dever trabalhador timor oan, Tersa (01/05) tuku 10:10 otl halo, hasoru Hotel Timor nebe hasai timoroan balu servisu iha otel refere. Comments ()


DILI–Kompañia Timor Megatours sabadu 28/4 halo aniversariu ba dala 10 ejisti iha Timor Leste (TL) no kompañia ne’e promote prontu promove potensialidade fatin turismu ba tuista sira hodi lori turista sira visita barak liutan mai TL.

Comments ()


DILI—Diretor Empreza diak Filipe Alfaiate hatete,empreza ki’ik ka organizasaun lokal ohin loron kontinua hasoru dezafiu bot ne’ebe impede sira atu halo atividade negosiu ho diak tanba hare ba abilidade negosiu nian ne’ebe to ohin loron la iha tulun. Tuir diretor ne’e katak dezafiu grupu organizasaun lokal sira ne’ebe hamahana’an iha ONG Empreza diak nia okos hamutuk 16 mai husi distritu Baucau, Oeccuse, Liquisa, Ermera, no Dili

Comments ()