DILI----Relasiona Kooperasaun servisu entre Banku Mandiri ho Camara Comersio Industria Timor Leste (CCI-TL) ba implementasaun projetu pilotu Kreditu ne’ebe implementa iha munisipiu Ermera (Gleno) lao ho sucesu. Tuir Oficial Dezenvolvimentu negosiu Banku Mandiri Muhammad Arif hateten katak implementasaun projetu pilotu ne’ebe mak halao iha fulan februari liu ba oras ne’e lao ho sucesu tanba benifisiariu sira kompri rekezitu ne’ebe mak banku Mandiri fo.

Comments ()


OE-CUSSE----Ponte Boot Oe-Cusse ne’ebe mak ligasaun entre Diresaun Palaban (Lifau) ho postu administrative Citrana konstrui ho valor orsamentu millaun $17.5 dollar Amerika iha sabadu (10/06) hetan inagurasaun husi Prezidente Republika Timor-Leste Francisco Guterres. Iha inaugurasaun ba ponte ne’e Prezidente RDTL akompana husi Prezidente Regioaun Administrasaun Espesial Ambeno Oe-Cusse no mos Ministeriu relevante inklui konvidadu espesial sira seluk.

Comments ()


DILI----Maske dezenvolvimentu Timor-Leste (TL) komesa laó ona, maibe sei iha problema balun hanesan estrada hodi fo impaktu ba dezenvolvimentu sira seluk. Tuir Sosiadade Sivil hanesan Luta Hamutuk (LH), José Alves da Costa nia konaba dezenvolvimentu iha governasaun ida ne’e iha ona mudansa hanesan liña eletrisidade no balun sei marka pasu hanesan estrada, tan ne’e mak fo impaktu ba infra-strutura seluk.

Comments ()


DILI----Operasaun aviaun Citilink ne’ebé halo voo (semo) Denpasar-Dili ne’e bazeia ba akordu entre estadu rua, Timor-Leste no Indonesia, ne’ebé halao iha tinan hirak liu ba ho Garuda Indonesia Aiways (GIA). Maibe tanba GIA nia rute iha merkadu nakunu mak haruka fali Citilink halo operasaun Denpasar-Dili

Comments ()


DILI----Governu Timor-Leste ohin loron kontinua halo esforsuoin-oin hodi prepara no lori nasaun foun ne’e adere ba Asosiation of Sout East Asia Nation (ASEAN) tanba jeografikamente Timor-Leste nu’udak nasaun ne’ebé lokaliza iha rejiaun Asia.

Comments ()